ກົດໝາຍ

กดฒายว่าด้วยกานปกปักรักสาสีงแวดล้อม (1999)

Lao กดฒายว่าด้วยกานปีนปว (2005) Lao

กดฒายว่าด้วยกานตีดตามกวดกาของสะพาแห่งชาด (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยกานต้านและสะกัดกั้นอักคีไพ

กดฒายว่าด้วยกานดำเนีนคะดีอายา (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยกานคมมะนาคม (2001) Lao

กดฒายว่าด้วยกานกวดสอบ (2007) Lao

กดฒายลัดภะบาน แห่ง สปปลาว (2003) Lao

กดฒายแรงงาน (2006) Lao

กดฒายยาเสดตีด

กดฒายมูนมวละดก

กดฒายมาดตะภาน

กดฒายมวละดกแห่งชาด (2005) Lao

กดฒายไฟ้า(1997) Lao กดฒายพาสี (2005) Lao_2

กดฒายพวพันในสันยาและนอกสันยา กดฒายผังเมือง(1999) Lao

กดฒายปะกันไพ(1990) Lao

กดฒายปะกันไพ (1990) Lao_2

กดฒายป้องกันความสะหงบปะชาชน(2007) Lao

กดฒายปกคองทองภีนแห่ง สปปลาว (2003) Lao

กดฒายนายทะหานและกองทับ2004) Lao

กดฒายทีดีน(2003) Lao

กดฒายทางหลวง(1999) Lao

กดฒายทองท่งว (2005) Lao

กดฒายชืมวนชน

กดฒายชับสีนทางบันยา

กดฒายชับสีนของลัด (2002) Lao

กดฒายจาละจอนทางบก (2000) Lao

กดฒายค่าทำนงมสาน (2006) Lao

กดฒายคอบคว

กดฒายขนส่งทางบก(1997) Lao

กดฒายแก้ไขคำร้องทุก(2005) Lao

กดฒายแก้ไขคำร้องทุก (2005) Lao_2

กดฒายแก้ไขขวขัดแย่งทางด้านเสดภะกีด (2005) Lao

กดฒายกำมะสีด (1990) Lao

กดฒายกานปกป้องสีดและผนปะโหยดของเดัก (2006) Lao

กดฒายกำมะบาน

กดฒายกานสืกสา (2007) Lao

กดฒายกะขีกำ(1998) Lao

กดฒายกวดกาทางลัด (2007) Lao

กดฒษยว่าด้วยหงบปะมานแห่งลัด(2006) Lao

กดฒยพาส๊ 2006

Wildlife Law

Water and Water Resources Law

Veterinary Value Added Tax (2006) Lao

Urban Plan Law

Tourism Law

Telecommunication Law

Tax Law State Budget Law

State Assets Law

Standard Law

Sports Law

Secured Transaction Law

Public Poads Law

Protection of the Rights of Children Law

Property Law

Postal Service Law

Porsucetor People’s Court Law final

Penal Law

Officers of the Lao People’s Defence Force Law

Notary Law ( application )

Nationl Assembly Law

National Hertage Law

National Defence Obligation Law

National Assemble Oversight Law

Nacotic Law

Media Law

Local Administration Law

list of law 08 Law on Security Force

Law on heritage

Law on Contract and tort

Lao Nationality Law

Land Transporf Law

Land Traffic Law

Land Law

Labour Union Law

2005 resolution of Economic Disputes Law

Anti-corruption law

Agriculture Law

Bank of Lao PDR Law

Audit Law

Civil Aviation Law

Bankruptcy Law

Commercial Bank Law

Civil Procedure Law

Court fees Law

Customs Law

Criminal Procedurel Law

Development and Protection Women Law

Customs Law(2005)

Lao Drugs and Medical Products Law

Domestic Investment Promotion Law (2004)

Lao Election of national Assambly

Education Law

Enterpris Law

Electricity Law

Family Law

Envinromental Protection Law (1999)Lao

Family Registration Law

fire ( application ) Foresty Law

Food Law

Foriegn Investment Promotion Law

Government of the Lao PDR Law

Handling Petition Law

Handicraft Law

Health Care Law

Hygiene Disease Prvention & Health Promotion Law

Inspection Law

Industrial Processing Law

Inspection Law (2007) Lao

Industrial Processing Law

Inspection Law (2007) Lao I

nsurance Law

Labour Law (2006) Lao

ພາກສະເໜີ

องกานไอยากานปะชาชน

ທິດສະດີສິນເຊື່ອ

ຄວາມ

กานต้านกานส้วลาดบังหลวง

กานดำเนีนคะดีแพ่ง(2004) Lao

กดว่าด้วยกานล้งงสัดและสัดตะวะแพด

กดมายว่าด้วยกานบีนผนละเรือน (2005) Lao

กดมายบันชี (2007) Lao

กดมายค้ำปะกันกานปะตีบัดสันยา (2005) Lao

กดฒายอุดสาหะกำปุงแต่ง(1999) Lao

กดฒายอายา(2005) Lao

กดฒายสานปะชาขน

กดฒายส่วยอากอน(2005) Lao

กดฒายส่งเสีมกานล่งทืนพายใน(2004) Lao

กดฒายวีสาหะกีด(2005) Lao

กดฒายว่าด้วยอาหาน (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยอากอนมูนค่าเพีม (2006) Lao

กดฒายว่าด้วยหัดภะกำ

กดฒายว่าด้วยสำนักงายทะบงนสาน(1992) Lao

กดฒายว่าด้วยสันชาดลาว (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยสัดน้ำและสัดป่า

กดฒายว่าด้วยป่าไม้2008

กดฒายว่าด้วยพันทะป้องกันชาด (1995) Lao

กดฒายว่าด้วยยาและกานแพด (2000) Lao

กดฒายว่าด้วยกานไปชะนี(2004) Lao

กดฒายว่าด้วยทะนาคานทุละกีด 2006

กดฒายว่าด้วยทะนาคานแห่ง สปปลาว(1995) Lao

กดฒายว่าด้วยน้ำและชับพะยากอนน้ำ(1996) Lao

กดฒายว่าด้วยกีลาและกายยะกำ

กดฒายว่าด้วยทะบงนคอบคว(1992) Lao

กดฒายว่าด้วยกานอะนาไม กานป้องกันพะยาด และ สุขะพาบ (2001) Lao

กดฒายว่าด้วยกานส่งเสีมกานล่งทืนพายใน (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยกานเลือกตั้งสะมาชีกสะพาแห่งชาด (1997) Lao

กดฒายว่าด้วยกานพัดทะนาและปกป้องแม่ยีง (2004) Lao

กดฒายว่าด้วยกานล้มละลายของวีสาหะกีด 1994

Intellectual Property Law

Advertisements