ຄຳບຸບພະບົດ

ບົດທີ 9

Preposition

      Preposition: ຄຳບຸບພະບົດ ໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ ກັບຄຳອຶ່ນໆ…ໃນປະໂຫຍກ.

ຫລັກການໃຫຍ່ໆຂອງ proposition ມີຢູ່ 2 ຫລັກການຄື:

 1. ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ກິລິຍາ (Verb) ກັບ ນາມ (noun) ຫຼື ສັບພະນາມ (pronoun)

I study at Dongdok University

I study with him

 1. ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ນາມ ກັບ ນາມ ຫຼື ນາມ ກັບ ສັບພະນາມ.

The pen on the table is mine

I sent the letter to you yesterday

 

ຊະນິດຂອງ preposition  ມີ 4 ຊະນິດຄື:

 1. Simple preposition: ບຸບພະບົດທີ່ເປັນຄຳດ່ຽວ: in, on, at, by, with, of, like, down, per, from, off, till, out, though, near, since, over, for, etc…
 2. Compound preposition: ບຸບພະບົດທີ່ເປັນຄຳປະສົມ ຕັ້ງແຕ່ 2 ພະຍາງຂື້ນໄປ. ເກີດຈາກການຕື່ມຄຳໜ້ານາມ, ໜ້າຄໍາຄຸນນາມ ຫຼື ກິລິຍາວິເສດ ເຊັ່ນ:

About, above, across, along, amidst, against, among, around, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, despite, except, inside, into, outside, toward, under, until, upon, within, without, underbeneath, etc

 1. Participial preposition: ບຸບພະບົດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ ing ເຊັ່ນດຽວກັບ participle

Barring: ເວັ້ນແຕ່, ນອກຈາກວ່າ    Concerning: ກ່ຽວກັບ, ກ່ຽວແກ່

Pending: ລະຫວ່າງ

Touching: ກ່ຽວກັບ, ກ່ຽວແກ່

During: ລະຫວ່າງ

Considering: ຖ້າພິຈາລະນາການເຖິງ

Regarding: ກ່ຽວແກ່, ກ່ຽວກັບ

Notwithstanding: ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ.

 

 

 1. Phrasal preposition: ບຸບພະບົດວະລີ ໝາຍເຖິງໝູ່ຄຳ ຫຼື ກຸ່ມຄຳທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບຸບພະບົດຄຳດຽວ.

As to: ເພື່ອວ່າ, ວ່າ                   because of: ເນື່ອງຈາກ, ເພາະເຫດ

By dint of: ໂດຍອາໃສ, ໂດຍເຫດ       by means of: ໂດຍອາໃສ, ໂດຍວິທີ

At home in: ຄຸ້ນເຄີຍ, ເປັນກັນເອງກັບ    at the top of: ສຸດຍອດ

At enmity with: ເປັນສັດຕູກັນກັບ       by force of: ໂດຍອຳນາດຂອງ

By the side of: ຂ້າງໆ

by virture of: ໂດຍຜົນຄວາມດີຂອງ( ຕາມດ້ວຍ V-ing)

by way of: ເພື່ອ, ກໍ່ໂດຍທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ v-ing)

for the purpose of: ໂດຍມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ v-ing)

for the sake of: ເພື່ອ, ເພື່ອເຫັນແກ່

for want of: ເພາະຂາດແຄນ

in accordance with: ກ່ຽວເນື່ອງກັນກັບ

in (on) behalf of: ໃນນາມຂອງ, ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງ

in case of: ໃນກໍລະນີທີ່, ເພື່ອ

in common with: ໃນທຳນອງດຽວກັນກັບ.

In connection with: ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ.

In consequence of : ຜົນຂອງ (ອັນເນື່ອງມາແຕ່ເຫດ)

In consideration of: ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງ

In course of: ໃນຂະນະທີ່ ການກະທຳຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ

In defence of: ເພື່ອປ້ອງກັນ

In defiance of: ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ, ຂັດຂວາງ

In favour of: ເພື່ອປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່

In front of: ຂ້າງໜ້າ

In honour of: ເພື່ອເປັນກຽດແກ່

In keeping with: ເໝາະກັນກັບ, ສຳພັນກັນກັບ

In lien of: ແທນທີ່ ( in place of)

In prospect of: ໂດຍມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

In pursuance of: ເພື່ອຕິດຕາມ

In quest of : ເພື່ອສະແຫວງຫາ

In spite of: ທັງໆທີ່, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ

In stead of: ແທນທີ່, ແທນທີ່ຈະ

In view of: (considering): ຖ້າພິຈາລະນາເຖິງ

In sight of: ເຂົ້າມາໃນໄລຍະທີ່ເບິ່ງເຫັນ

In event of: ໃນກໍລະນີທີ່

In the face of: ເມື່ອຜະເຊີນໜ້າ

In the hop of: ໂດຍຫວັງທີ່ຈະ

In the rear of: ຕາມຫລັງ, ຂ້າງຫລັງ

In the teeth of: ເມື່ອປະເຊີນອຸປະສັກກ່ຽວກັບ

In order to: ເພື່ອທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ V1)

In proportion to: ເມື່ອທຽບອັດຕາສ່ວນກ່ຽວກັບ

In regard to: ກ່ຽວກັບ

In unison with: ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ

An account of: ເນື່ອງຈາກ

On the brink of: ເທິງຂອບເຫວ, ໃນລະຫວ່າງອັນຕະລາຍ

On the event of: ໃນທັນທີທີ່ມີ, ຂະນະດຽວກັນກັບ

On the ground of: ໂດຍເຫດຜົນສະໜັບສະໜຸນເອງ

On the part of: ໃນແງ່, ໃນເລື່ອງຂອງ, ສຳຫລັບ

On the point of: ເກືອບຈະ (ຕາມດ້ວຍ V-ing)

On the score of: ໂດຍອ້າງ, ໂດຍເຫດຜົນສຳຫລັບສະໜັບສະຫນຸນເອງ

On pretence of: ຫລອກໃຫ້ຄົນເຊື່ອໂດຍອາໃສ

With a view to: ເພື່ອທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ noun or v-ing)

With an eye to: ໂດຍມຸ່ງໝາຍ

With reference to: ກ່ຽວກັບ.

 

 

 

 

 

Preposition ແບ່ງຕາມຊະນິດການໃຊ້

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງເວລາ ແລະ ນິຍົມໃຊ້ກັນຫລາຍໄດ້ແກ່:

In : ໃນ            for : ເປັນຈຳນວນເວລາ

On : ຕອນເວລາ     from : ຈາກເວລາ

At : ເມື່ອເວລາ            by : ປະມານ

To : ເຖິງ          before : ກ່ອນ

About : ປະມານ    after : ຫລັງ

Between : ລະຫວ່າງ       during : ລະຫວ່າງ

Since : ຕັ້ງແຕ່      till : ຈົນກະທັ່ງ

Through : ຕະຫລອດ       throughout : ຕະຫລອດເວລາ

 • ການນຳໃຊ້ IN
 • ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນເວລາ ໃຊ້ກັບເວລາທີ່ເປັນເດືອນ, ປີ, ລະດູ

ໝາຍເຫດ: ການບອກເດືອນປີທີ່ມີວັນຕ້ອງໃຊ້ On ເຖິງແມ່ນວ່າຈະວາງໄວ້ໜ້າກໍ່ຕາມ

 • ໃຊ້ກັບໄລຍະເວລາ ຫຼື ເວລາທີ່ມີຄວາມຍາວ (period or length of time) ໄດ້:

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຖ້າ ວັນ, ເດືອນປີ ນັ້ນມີ Adjective ໄດ້ແກ່: every, next, last ປະກອບໜ້ານາມຢູ່ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ preposition ຫຍັງມານຳໜ້າ.

 • ການນຳໃຊ້ ON
 • ໃຊ້ກັບວັນ, ວັນທີ, ວັນສຳຄັນໃນທາງສາສໜາ ຫຼື ວັນທາງລາຊະການ
  • ການນຳໃຊ້ At
 • ໃຊ້ບົ່ງເວລາຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງເຊັ່ນ: at six o’clock, at night, at noon
 • ສຳນວນສະເພາະເວລາ ຕ້ອງໃຊ້ at ນຳໜ້າໄດ້ແກ່:

At this moment, at the first time, at that time, at the time when…., at first, at present, at once, at last.

 • ການໃຊ້ since, for, during ກັບເວລາ
 • Since : ແປວ່າ: “ຕັ້ງແຕ່” ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ບອກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເວລາ ເວົ້າງ່າຍໆເປັນເວລາທີ່ບໍ່ມຄວາມຍາວ.
 • For : ແປວ່າ: “ເປັນເວລາ” ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ບອກໄລຍະເວລາຍາວ.
 • During : “ລະຫວ່າງ” ໃຊ້ກັບໄລຍະເວລາຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຫລັງ During ຕ້ອງເປັນ noun or phrase ເທົ່ານັ້ນ ເປັນປະໂຫຍກບໍ່ໄດ້.

 

 • ການນຳໃຊ້ by ແລະ until
 • By : “ເມື່ອເຖິງ” ໃຊ້ຫລັງກິລິຍາໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ການກະທໍານັ້ນຈະມີຂື້ນເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ. I will finish my exam by next week
 • Until : “ຈົນກະທັ່ງເຖິງ” ໃຊ້ຫຼັງກິລິຍາໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຢຸດການກະທໍາອັນນັ້ນ ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ. I will wait for him until 4 o’clock.
 1. Preposition ສະແດງສະຖານທີ່ ເຊິ່ງພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ໃຊ້ກັນຫຼາຍໄດ້ແກ່:

About, above, near, off, across, on, against, over, long, past, among, round, at, through, by to, in, towards, before under, behind, underneath, below up, beneath, away from, beside, far from, between, in front of, beyond, out of, down, at the back of, from, at the end of, inside, into

 • ການໃຊ້ above, below, over, under
 • Above : “ຢູ່ເໜືອກວ່າ” ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້
 • Below: “ຢູ່ຕໍ່າກວ່າ” ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້
 • Over : “ຢູ່ຂ້າງເທິງ”, ຢູ່ເໜືອ
 • Under : “ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ”
  • ການໃຊ້ toward, to, into, in, out of, through, from
 • Toward : “ໄປຍັງ, ມຸ່ງໄປຍັງ” ແຕ່ຍັງບໍ່ເຖິງ
 • To : “ໄປຍັງ” ຈະເຖິງ ຫຼື ບໍ່ເຖິງກໍ່ຕາມ
 • Into : “ເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜ່ານຈາກຂ້າງນອກເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ
 • In : “ໃນ” ໝາຍເຖິງຢູ່ໃນ
 • Out of: “ອອກໄປຂ້າງນອກ” ໝາຍເຖິງການອອກຈາກພາຍໃນໄປສູ່ພາຍນອກ
 • Through: “ຕະຫລອດ” ໝາຍເຖິງ ຜ່ານຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທະລຸອອກໄປ
 • From : “ຈາກ”ໝາຍເຖິງການໄປຈາກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ຫຼື ຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.
  • ການນຳໃຊ້ In, At ກັບສະຖານທີ່
 • In ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີລັກສະນະໃຫຍ່ໂຕ ເຊັ່ນ: ເມືອງ, ແຂວງ, ລັດ, ປະເທດ ຫຼື ທະວີບ. ແຕ່ຖ້າຜູ້ເວົ້າ ຕ້ອງການໝາຍເຖິງ “ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວຄຳນຶງເຖິງຄວາມໃຫຍ່ໂຕເປັນຫລັກສຳຄັນ” ໃສ່ In ໄດ້ ເຊັ່ນ: in the office, in the house.
 • At ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ບໍ່ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ບ້ານ…

ຖ້າມີບ້ານເລກທີ ໃຫ້ໃສ່ at, ຖ້າມີ ຖະໜົນໃຫ້ໃສ່ ON ເຊັ່ນ: at 123 LA, America, On Chaoanouvong R.D

 • ການນຳໃຊ້ Between, Among
 • Between ໃຊ້ເຊື່ອມ ຫຼື ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ 2 ສິ່ງຂື້ນໄປ ແລະ ມີ and ມາໃຊ້ຮ່ວມສະເໝີ.
 • Among ໃຊ້ເຊື່ອມເປັນລະຫວ່າງ ຫຼື ທ່າມກາງຂອງຫຼາຍກວ່າ 2 ສິ່ງຂື້ນໄປ.
 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເລື່ອງ (topics) ແລະ ວິຊາ (subjects) ໄດ້ແກ່:

About : ກ່ຽວກັບ

On : ກ່ຽວກັບ (ໃຊ້ຫຼາຍເມື່ອເປັນການບັນຍາຍ, ການສະແດງປະຖະກາຖາ ຫຼື ເລື່ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂຽນ.

Of : ບັນຈຸເລື່ອງກ່ຽວກັບ.

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ.

Of : ໃຊ້ເມື່ອວັດຖຸທີ່ນຳມາເຮັດ ຫຼື ດັດແປງນັ້ນ ບໍ່ປ່ຽນໄປຈາກສະພາບເກົ່າ

From : ໃຊ້ເມື່ອວັດຖຸນັ້ນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຈາກອັນເກົ່າໂດຍຊິ້ນເຊີງ.

Out of : ໃຊ້ສະແດງທີ່ມາ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິ່ງນັ້ນໆ.

With : ເຮັດດ້ວຍ, ປົກຄຸມດ້ວຍ, ໃສ່ດ້ວຍ

Without : ບໍ່ມີ, ປະສາຈາກ.

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບ “ຈຸດໝາຍປາຍທາງ” ແລະ ຈຸດປະສົງ.

What………for?

Where…… for?

Who……….for?

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມກ່ຽວພັນ, ການຄອບຄອງສ່ວນຕ່າງໆ ທາງຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່:

With = ມີ (ໃຊ້ກັບສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ)

In = ໃຊ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ສວມໃສ່ຢູ່

Of = ໃຊ້ສະແດງເຖິງຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ການກ່ຽວຂ້ອງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນໜ່ວຍດຽວກັນ

Without = ໃຊ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ມີຫຼືຂາດໄປ ຂອງສິ່ງນັ້ນໆ..

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງເຖິງວິທີການ, ຕົວແທນ ໄດ້ແກ່: by with, through, without, of.

By = ໂດຍ (ໃຊ້ກັບຄົນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໃນປະໂຫຍກ passive voice ສະເໝີ)

By = ໂດຍວິທີ (ໃຊ້ຕາມຫລັງກິລິຍາທີ່ສະແດງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຫຼັງ by ຕ້ອງເປັນຍານພາຫະນະສະເໝີ)

By = ດ້ວຍວິທີການ (ໃຊ້ໂດຍຕາມດ້ວຍ noun or gerund)

With = ດ້ວຍ (ໃຊ້ກັບອຸປະກອນທີ່ເປັນເຄື່ອງມື)

Through = ເປັນຜົນມາຈາກ, ເນື່ອງມາຈາກ

Without = ໂດຍບໍ່ມີ, ໂດຍປາສະຈາກ

Of = ເນື່ອງດ້ວຍ (ເພາະ) (ໃຊ້ກັບໂລກພະຍາດ)

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍອຶ່ນ (other meanings) ໄດ້ແກ່ຄຳຕໍ່ໄປນີ້:

As well as = ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

According to = ຕາມທີ່, ອີງຕາມ.

Against = ຄັດຄ້ານ, ຂັດແຍ້ງ, ບໍ່ເຫັນດີ (ຕາມດ້ວຍ Gerund)

Notwithstanding = ເຖິງແມ່ນວ່າ (ຕາມດ້ວຍ gerund or Noun)

Except = ເວັ້ນແຕ່, ຍົກເວັ້ນ.

Apart from = ນອກເໜືອຈາກ

But = ເວັ້ນ, ຍົກເວັ້ນ

Besides = ນອກຈາກ

Instead of = ແທນທີ່

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s