ຄຳຄຸນນາມ

Chapter 8

Adjective

Adjective: ຄຳຄຸນນາມ: ໝາຍເຖິງຄຳທີ່ໄປເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ (ຂະຫຍາຍສັບພະນາມ). ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຂອງນາມ ຫຼື ສັບ ພະນາມນັ້ນວ່າ ເປັນແນວໃດ? ເຊັ່ນ: ດີ ຫຼື ຊົ່ວ, ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ…..

ໜ້າທີ່ຂອງ Adjective:

 1. ຮຽງໄວ້ໜ້ານາມນັ້ນໂດຍກົງ.
 2. ຮຽງໄວ້ຫຼັງ verb to be, look, feel, seem, get, taste, smell, turn, go, appear, keep, become, sound, grow, etc..ກິລິຍາທີ່ຮຽງຕາມຫຼັງນີ້ແມ່ນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະທານ ແຕ່ວາງຕາມຫຼັງກິລິຍາ. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງມີຊື່ຮຽກວ່າ: Subjective Complement
 3. ຮຽງໄວ້ຫຼັງຄຳນາມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກຳ (object) ໄດ້ ທັງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍເນື້ອຄວາມຂອງຕົວກຳນັ້ນ ໃຫ້ສົມບູນຂື້ນ. ເອີ້ນວ່າ: Objective Complement

Ex: I made him sad

 1. ຮຽງ Adjective ໄວ້ຄຳນາມໄດ້ ບໍ່ວ່ານາມນັ້ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫຍັງກໍ່ຕາມ ຖ້າ Adjective ຕົວນັ້ນມີບຸບພະບົດ (Preposition Phrase) ມາຂະຫຍາຍຕາມຫຼັງເຊັ່ນ:

Ex: I know that this movie suitable for Children.

It was Book joke for my feeling

 

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການໃຊ້ Adjective

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອຂະຫຍາຍນາມໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມໃຊ້ແບບຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍເດັດຂາດ:

Sorry : ເສຍໃຈ     afraid: ຢ້ານ  well: ຢູ່ດີສະບາຍ.

Alive: ມີຊີວິດຢູ່     ashamed: ລະອາຍໃຈ      worth: ທີຄ່າ

Awake: ຕື່ນຢູ່            ill: ປ່ວຍ     alike: ຄືກັນ   asleep: ຫລັບ

Aware: ລະວັງ      alone: ໂດຍລຳພັງ   content: ພໍໃຈ unable: ບໍ່ສາມາດ.

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເດັດຂາດ:

Former: ກ່ອນ      latter: ຫຼັງ    inner: ພາຍໃນ            outer: ພາຍນອກ

Upper: ຂ້າງເທິງ    elder: ແກ່ກວ່າ      Drunken: ຂີ້ເມົາ     middle: ກາງ

Entire: ທັງໝົດ     wooden: ເຮັດດ້ວຍໄມ້            golden: ເຮັດດ້ວຍທອງ

Especial: ສະເພາະ  neighboring: ເພື່ອນບ້ານ.

 1. Adjective ທີ່ໄປຂະຫຍາຍສັບພະນາມປະສົມ (Compound pronoun) ຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ໜ້າ.

Someone         everybody         anything

Something        everywhere        no one

Somebody        everything         nothing

Somewhere       anyone           nowhere

Everyone          nobody

 1. Adjective ທີ່ສະແດງການວັດຂະໜາດຕ່າງໆ ຂອງນາມ ຕ້ອງວາງໄວ້ຫຼັງນາມສະເໝີເຊັ່ນ:

Long, high, old…..

 1. Adjective ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂື້ນໄປ ມາຂະຫຍາຍນາມຕົວດຽວກັນ ຈະວາງໄວ້ໜ້ານາມຕົວນັ້ນໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະວາງໄວ້ຫຼັງນາມກໍ່ໄດ້ ແລະ ໜ້າ Adjective ຕົວສຸດທ້າຍຕ້ອງມີ and ມາຂັ້ນໄວ້ສະເໝີເຊັ່ນ:

I have a new, lovely and beautiful car. Or

I have a car, new, lovely and beautiful

 1. ຖ້າ Adjective ນັ້ນເປັນ Adjective phrase or clause ໄປຂະຫຍາຍນາມໃດ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງນາມນັ້ນຕະຫຼອດໄປ.

John with his family is happy

The teacher who teaches me is John

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໄປຢູ່ໜ້ານາມເອກະພົດນັບໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ a ນຳໜ້ານາມນັ້ນເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງວາງຄຳ Adjective ເຫລ່ານີ້ມາຂະຫຍາຍ ໄດ້ແກ່: half, such, too, so, quite, rather, many…

 

ຊະນິດຂອງ Adjective

 1. Descriptive Adjective ແປວ່າ: ຄຳຄຸນນາມບອກລັກສະນະ ໃຊ້ສະແດງລັກສະນະ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງຄົນ ສັດ ສິ່ງຂອງ ແລະ ສະຖານທີ່…ໄດ້ແກ່:​ good, bad, tall, black, white, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, coward, pretty, ugly, happy, sorry
 2. Proper adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກສັນຊາດ ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກສັນຊາດ

Proper noun                         proper adjective

England                             English

 1. Quantitative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກປະລິມານ: ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກປະລິມານ ແຕ່ບໍ່ບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ: much, many, some, little, any, enough, half, great, all, whole, sufficient, etc….
 2. Numberal adjective:ຄຳຄຸນນາມບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ:​ ຄໍາທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ.
  • Cardinal numberal adjective: ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ນັບຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນຂອງນາມໄດ້ແກ່: one, two, three, four…..
  • Ordinal numberal Adjective: ຄື ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນນັບທີ່ເປັນລຳດັບຂອງນາມນັ້ນໆໄດ້ແກ່: first, second, third….
  • Multiplicative Adjective ຄື: ຄຳຄຸນນາມທີ່ບອກທະວີຂອງນາມ ໄດ້ແກ່: double, triple, fourfold
 3. Demonstrative adjective: ຄຳຄຸນນາມຊີ້ສະເພາະ ໃຊ້ສະເພາະກັບນາມຕົວໃດຕົວໜຶ່ງ: this, that, these, those, such, same
 4. Interrogative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄຳຖາມ ໂດຍຈະວາງໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກ ແລະ ມີນາມຕາມຫລັງໄດ້ແກ່: what, which, whose
 5. Possessive adjective: ຄຳຄຸນນາມສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ແກ່: my, our, your, his, her, its and their.
 6. Distributive adjective: ຄຳຄຸນນາມແບ່ງແຍກ ເພື່ອໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນເປັນອັນໜຶ່ງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ: each, every, either, neither
 7. Emphasizing adjective: ຄຳຄຸນນາມເນັ້ນຄວາມ ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອເນັ້ນຄວາມໃຫ້ມີນໍ້າໜັກຂື້ນໄດ້ແກ່: own, very

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s