ລາຍງານການເງິນ

1. ຄວາມໝາຍຂອງລາຍງານການເງິນ

ລາຍງານການເງິນ (financing report) ໝາຍເຖິງ: ຂໍ້ມູນທຸກຊະນິດທີ່ກິດຈະການສະເໝີແກ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ກິດຈະການ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນພາຍນອກ ເນື່ອງຈາກກິດຈະການຕ້ອງຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຊື້ສິນຄ້າ ຕ້ອງຈັດຫາເງິນທຶນຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ ເພື່ອໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານ.

ງົບການເງິນ

 • ງົບດຸນ
 • ງົບກໍາໄລຂາດທຶນ
 • ງົບສະແດງການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າຂອງ
 • ງົບກະແສເງິນສົດ
 •  ໝາຍເຫດປະກອບງົບການເງິນ

ລາຍງານການເງິນ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທັງທີ່ເປັນເງິນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເງິນ ແລະ ທັງເປັນຂໍ້ມູນໃນອະດີດ ແລະ ຂໍ້ມູນອະນາ ຄົດ ສ່ວນງົບການເງິນເປັນຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອສະແດງຖານະທາງການເງິນ ແລະ ລາຍງານທາງການ ບັນຊີຂອງກິດຈະການ. ງົບການເງິນເຮັດຂື້ນເພື່ອມີຈຸດປະສົ່ງທົ່ວໄປ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖານະທາງການ ເງິນ ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດຂອງກິດຈະການ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນທາງເສດຖະກິດ.

ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກິດຜູ້ວິເຄາະຕ້ອງວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍໍລິສັດທີ່ງົບການເງິນຖືເປັນສ່ວນສໍາຄັນ ຂອງລາຍງານການເງິນທີ່ກິດຈະການຕ້ອງນໍາສະເໜີ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ວິເຄາະຄວນຕ້ອງພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຈາກພາຍ ນອກທັງທີ່ເປັນຂໍ້ມູນເງິນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນ ໄດ້ແກ່:

 1. ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດສະມາຊິກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
 2. ບົດຄວາມຕ່າງໆ
 3. ລັກສະນະຂອງອຸດສະຫະກຳ ມີການແຂ່ງຂັນຫຼື ບໍ່ ສິນຄ້າຄືກັນຫຼືແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ.
 4. ການຜະລິດສິນຄ້າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫຼືແຮງງານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ມີສະພາບແຮງງານຫຼືບໍ່ ວັດຖຸດິບ ແລະ ແຮງງານ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຂາດແຄນຫຼືບໍ່
 5. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍ່ ສິນຄ້າຢູ່ໃນຊ່ວງໃດຂອງວົງຈອນຜະ ລິດຕະພັນ ມີິສິນຄ້າໃໝ່ເຂົ້າມາທົດແທນຫຼືບໍ່.
 6. ລັກສະນະການເຕີບໂຕຂອງອຸດສະຫະກໍາ ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ຫຼື ຄົງທີ່ ຫຼື ກໍາລັງຖົດຖອຍ.
 7. ມີກົດໝາຍກ່ຽວຂອງແນວໃດ ເປັນອຸປະສັກໃນການທີ່ຈະເຂົ້າມາຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນ: ມີການສຳປະທານ ຫຼື ລິຂະສິດຫຼືບໍ່ ເປັນຕົ້ນ.
 8. ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
 9. ເປົ້າໝາຍ ວິສັຍທັດ ແລະ ກົນລະຍຸດຂອງບໍລິສັດ.

 

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s