ງົບການເງິນ

  1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງງົບການເງິນ

ງົບການເງິນ (financing Statement) ໝາຍເຖິງ: ການສະຫຼຸບຂໍ້ມູນທາງການບັນຊີທີ່ເກີດຂື້ນຂອງກິດຈະການໜຶ່ງໃນ ງວດບັນຊີ ຫຼື ໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ງົບການເງິນຂອງທຸລະກິດສົມບູນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

  1. ງົບດຸນ
  2. ງົບກໍາໄລຂາດທຶຶນ
  3. ງົບສະແດງການປ່ຽນແປງສ່ວນຂອງເຈົ້າຂອງໂດຍສະແດງໃນລັກສະນະໃດລັກສະນະໜຶ່ງດັ່ງນີ້:                              ກ. ການປ່ຽນແປງທັງໝົດໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າຂອງ.                                                                                                ຂ. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າຂອງ ຊຶ່ງບໍ່ລວມການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກລາຍການກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮັດ  ຖານະຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ.
  4. ງົບກະແສເງິນສົດ
  5. ໝາຍເຫດປະກອບງົບການເງິນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍອຶ່ນໆ    ງົບການເງິນໝາຍລວມເຖິງ: ໝາຍເຫດປະກອບງົບການເງິນ ລາຍລະອຽດປະກອບ ແລະ ຂໍ້ມູນອຶ່ນເຊັ່ນ: ງົບການເງິນອາດສະແດງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອຶ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການລາຍການໃນງົບດຸນ ແລະ ງົບກໍາໄລຂາດທຶນຊຶ່ງຈໍາ ເປັນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງົບການເງິນ ງົບການເງິນອາດລວມເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່    ນອນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະການ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ພາວະຜູກພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນ   ງົບດຸນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈໍາແນກສ່ວນງານ ແລະ ຜົນກະທົບກິດຈະການຈາກການປ່ຽນແປງລະດັບລາຄາ ແຕ່ ງົບງານເງິນບໍ່ລວມເຖິງລາຍງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ສາລະຈາກປະທານ ບົດລາຍງານ ແລະ ການວິເຄາະຂອງຝ່າຍບໍ ລິຫານ ແລະ ລາຍການອຶ່ນໃນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ອາດປະກົດໃນລາຍງານປະຈໍາປີ ຫຼື ລາຍງານການເງິນ.
Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s