ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ບົດທີ 01 ຫຼັກການບໍລິຫານເບື້ອງຕົ້ນ

ບົດທີ 02 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 03 ການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ

ບົດທີ 04 ການວິເຄາະໜ້າວຽກ

ບົດທີ 05 ການຊອກຫາ ແລະຄັດເລືອກ

ບົດທີ 6.1 ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນ

ບົດທີ 6.2 ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ບົດທີ 6.3 ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ບົດທີ 07 ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ

 

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ສອນໂດຍ ອ.ຈ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ

ບົດທີ 08 ການພັດທະນາບຸກຄົນ

ບົດທີ 09 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 10 ທັດສະນະແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ບົດທີ 11 ການບໍາລຸງຮັກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 12 ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບົດທີ 13 ການຕິດຕໍ່ຊື່ສານ

ບົດທີ 14 ການອອກຈາກວຽກຫຼືພົ້ນຈາກວຽກ

ບົດທີ 15 ສາຍພົວພັນແຮງງານ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s