ສັບທາງໜັງສຶພິມ

Term relating to Education policy and sector Development

ຄຳ​ສັບ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ການ​ພັດ​ທະນາ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ

Decentralization : ກະຈາຍ​ອຳນາດ

Law on Education: ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສຶກສາ

Target group: ກຸ່ມ​ເປົ້າໝາຍ

Ministerial Decision: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ລັດຖະມົນຕີ

Demographic structure: ​ໂຄງ​ປະກອບ​ອາຊີບ

Advocacy: ການ​ໂຄສະນາ​ຊັກ​ຊວນ

Partner: ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື, ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ

Education objective: ຈຸດປະສົງ​ການ​ສຶກສາ

Capacity building: ການ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ

Right of the child: ສິດ​ທິຂອງ​ເດັກ

Ownership: ສະ​ຕິ​ເປັນ​ເຈົ້າ,

Student’s parent Association: ສາ​ມາ​ຄົມ​ພໍ່​ແມ່​ນັກຮຽນ

Education supply: ສະໜອງການ​ສຶກສາ

Equality of opportunity: ສະ​ເໝີພາບ​ທາງ​​ໂອກາດ

Underemployment: ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ເຕັມ​ສ່ວນ

Strategy: ຍຸດ​ທະ​ສາດ

Sustainability: ຄວາ​ມຍືນ​ຍົງ

Gross Domestic Product: ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ

Out of School Children: ​ເດັກ​ນອກ​ໂຮງຮຽນ

Human Development Index: ດັດ​ສະ​ນີການ​ພັດທະນາ​ມະນຸດ

Literacy gender parity: ດັດ​ສະ​ນີການ​ຮູ້​ໜັງສຶລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ-ຊາຍ

Decree: ດຳລັດ

Disadvantaged Groups: ກຸ່ມ​ດ້ອຍ​ໂອກາດ

Disparities: ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ

Gender disparities: ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ລະຫວ່າງ​ເພດ

Infant Mortality Rate: ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​​ເດັກ

Social demand for Education: ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ສັງຄົມ

Awareness: ການ​ເຕືອນ​ສະຕິ

Labour market: ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

Poverty: ຄວາມທຸກ​ຍາກ

Poverty line : ມາດຖານ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ

Policy: ນະ​ໂຍບາຍ

Policy setting: ການ​ກຳນົດ​ນະ​​ໂຍບາຍ

Gender: ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ

Governance: ການ​ປົກຄອງ​ລັດ

Mobilization: ການ​ປຸກລະດົມ

Transparency: ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ

Education reform: ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ສຶກສາ

Equity: ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ

Stakeholders: ຜູ້​ມີ​ບົດບາດ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຮ່ວມ

Labour productivity: ຜິ​ລິດ​ຕະພັນ​ແຮງ​ງານ

Development: ການ​ພັດທະນາ

Human Resources Development: ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ

Employment: ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ

President Decree: ດຳລັດ​ລັດຖະມົນຕີ

Regulation: ລະບຽບການ

Unemployment: ການ​ວ່າງ​ງານ

Expanded vision: ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ້າງ​ໄກ

Community based organization: ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຊຸມ​ຊົນ

Demographic growth Rate: ອັດຕາ​ການ​ເພີ່ມ​ປະຊາກອນ

Department: ກົມ

Cluster school: ກຸ່ມ​ໂຮງຮຽນ

Grade : ຂັ້ນຮຽນ

Dean: ຄະນະບໍດີ

International classification of education: ການຈັດ​ລະດັບ​ຕາມ​ມາດຖານ​ສາກົນ

Pre-primary education: ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວຮຽນ

General education: ສາມັນ​ສຶກສາ

Tertiary education: ການ​ສຶກສາຂັ້ນສູງ

Continuing Education: ການ​ສຶກສາຕໍ່​ເນື່ອງ

Formal Education: ສຶກສາ​ໃນ​ລະບົບ​ໂຮງຮຽນ

Non-formal Education: ການ​ສຶກສານ​ອກລະບົບ​ໂຮງຮຽນ

Universal primary Education: ປະຖົມ​ສຶກສາ​ແບບ​ທົ່ວ​ເຖິງ

Pre-vocational, pre-technical: ອາຊີວະ​ສຶກສາ​ເບື້ອງຕົ້ນ

Primary Education: ປະຖົມ​ສຶກສາ

Compulsory Education: ກນ​ສຶກສາ​ພາກ​ບັງຄັບ

Special Education: ການ​ສຶກສາ​ພິ​ເສດ

Education for all: ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ທຸ​ກຄົນ

Secondary school: ມັດທະຍົມ​ສຶກສາ

Education system: ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ

 

Advertisements

One thought on “ສັບທາງໜັງສຶພິມ

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s