ການລົງທະບຽນໂປຣແກຣມ

ການ Crack ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຫຼາຍຂື້ນ

      ການ Crack ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂປຣແກຣມໝົດອາຍຸ ແລະ ການ crack ໂປຣແກຣມໃດໆກໍ່ລອງສັງ ເກດໄປທີ່ crack ວ່າມີລັກສະນະໃດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. 1.  ການ patch/crack

QUOTE ຄື: ການນຳເອົາໄຟລ໌ທີ່ເປັນໂຕ patch/crack ອາດຈະມີຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ມີຄຳລົງທ້າຍຫຼືມີຄຳວ່າ “patch” ຫຼື “crack” ຢູ່ເຊັ່ນ: WinRAR.3.x.Patch.exe, crack.exe.

ວິທີການ:

–    ໂດຍການນຳໄຟລ໌ທີ່ເປັນໂຕ patch/crack ໄປວາງໃນ folder ທີ່ຜ່ານການຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣມ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນຊ່ອງ c:\Progam Files\….

–    ແລ້ວຮຽກໃຊ້ patcher/cracker ນັ້ນ ໂດຍການ Double click ແລ້ວຕອບຕົກລົງ ການ patch.

–    ຫາກມີການ Match ກັນລະຫວ່າງໂປຣແກຣມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ patch/crack ກໍ່ຈະຂື້ນຄຳວ່າ …”…..Pathed/crack Succesfully”.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຈະ patch ໂປຣແຣມ WinRar

–    ເມື່ອຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄປແລ້ວກໍ່ໃຫ້ Copy ຕົວ Patcher ໃນນີ້ຄື WinRAR.3.x. .Patch.exe ແລ້ວນຳໄປວາງໃນ c:\Progam Files\Winrar.

–    ແລ້ວຮຽກໃຊ້ງານ “WinRAR.3.x.Patch.exe”.

–    ໂດຍໃຫ້ກົດຄຳວ່າ: patch.

ໝາຍເຫດ:

ການ Crack ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັກສະນະດຽວກັນ…ຫາກບໍ່ມີການນຳໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວໄປວາງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ມີ ການຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣມບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເມື່ອຮຽກໃຊ້ໂຕ patch/crack ໂຕ patch/crack ກໍ່ ຈະຖາມຫາ patch ເພື່ອລະບຸຕຳແໜ່ງໂຕໂປຣແກຣມທີ່ຮຽກໃຊ້ງານ ແຕ່ວິທີການນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນະ ນຳເພາະວ່າໂອກາດສ່ຽງທີ່ຫາບໍ່ພົບກໍ່ມີສູງ…ແຕ່ທີ່ຂະນະມີການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມກໍ່ຈົດຈຳ patch ທີ່ ແນ່ນອນຂອງໂປຣແກຣມໄວ້ກໍ່ຍິ່ງດີ.

  1. 2.  ການວາງແທນທີ່ໄຟລ໌ (copy and paste)

QUOTE: ຄື: ການນຳໄຟລ໌ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸ (patched/cracked) ໄປແທນທີ່ໄຟລ໌ ທີ່ຜ່ານການຕິດຕັ້ງແລ້ວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ທີ່ c:\Progam Files\….

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຕ້ອງການຈະ crack ໂປຣແກຣມ WinTools.net Professional.

–    ໃຊ້ວິທີການ copy “wintoolspro.exe” ຈາກ crack ທີ່ໂຫລດມາ.

–    ນຳໄປແທນທີ່ໄຟລ໌ເກົ່າ ໃນ folder ທີ່ມີໂປຣແກຣມຢູ່ຄື: c:\Programs Files\Wintools\WinTools.net Professional.

–    ຈາກນັ້ນກົດ OK.

  1. 3.  ການໃຊ້ keygen or keymaker ສ້າງ key.

QUOTE

Keygen ຄື: ໂຕທີ່ໃຊ້ສ້າງ key ຫຼື serial number ທີ່ເປັນໄປໃນລັກສະນະສຸ່ມ ຈາກການ ກົດປຸ່ມ “generate” ທີ່ໂຕສ້າງຄີ… ບາງທ່ານກົດໄປແລ້ວອາດຈະເຫັນວ່າໂຕເລກບໍ່ຕົງຫຼືບໍ່.

ຄືເກົ່າ ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງຂໍໃຫ້ຕົວເລກມັນ match ກັບໂປຣແກຣມກໍພໍແລ້ວ………ເມື່ອໄດ້ serial key ແລ້ວກໍ່ນຳໄປວາງຂະນະທີ່ໂປຣແກຣມຮ້ອງຂໍ ຂະນະຕິດຕັ້ງ.

ຕົວຢ່າງ:

–    ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງ ການລົງ Photo shop CS 9.0 ຊຶ່ງໂປຣແກຣມອຶ່ນໆອາດ ຈະມີຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ສ້າງ key ແລ້ວນຳ  key ແລ້ວນຳ Serial ໄປໃຊ້ງານ.

ໝາຍເຫດ: ການໃສ່ Serial key ສາມາດໃສ່ໄດ້ 2 ລັກສະນະຄື:

–    ການໃສ່ Serial key ກ່ອນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ.

ສ່ວນນີ້ຫາກມີການແນບໄຟລ໌ທີ່ລະບຸ Serial key ມາກໍ່ໃຫ້ Copy ໄປວາງໃນຊ່ອງທີ່ ມີໂປຣແກຣມຮ້ອງຂໍກ່ອນທີ່ຈະທຳການຕິດຕັ້ງ.

–    ການໃສ່ Serial key ຫລັງການຕິດຕັ້ງ

ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໂຫລດໂປຣແກຣມມາ ຂະນະຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມແລ້ວ ໂຕຕິດຕັ້ງ ບໍ່ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍ Serial key ກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຄິດວ່າບໍ່ມີບັນຫາ ແຕ່ໂປຣແກຣມ ບາງໂຕນັ້ນມີການກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານເຊັ່ນ: 15-30 ວັນເປັນຕົ້ນ…ແລະ ບາງຄັ້ງ ການລົງ Serial Number ຫລັງການຕິດຕັ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ສະເໝີໄປ ຂື້ນຢູ່ ກັບຄົນຂຽນໂປຣແກຣມ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ແຕ່ວິທີການງ່າຍໆ ທີ່ຈະສັງເກດວ່າໂປຣແກຣມນີ້ສາມາດລົງ Serial ໄດ້ຫລືບໍ່ ກໍ່ເບີ່ງໄດ້ຈາກການທີ່ ຄົນທີ່ຂຽນໂປຣແກຣມ ຫລື ຄົນທີ່ໂພສ ເຂົາໄດ້ຕິດຄັດໄຟລ໌ serial (sn.txt) ຫຼື ຕົນສ້າງຄີ (keygen.exe) ຫາກຕິດຄັດມາດ້ວຍກໍ່ສະແດງວ່າໃຫ້ໃຊ້ວິທີການໃສ່ key ລົງໄປ.

ວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເມື່ອຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມສຳເລັດກໍ່ໄປເປີດໃຊ້ງານ.

ບາງໂປຣແກຣມພໍເປີດອອກມາແລ້ວມີຂໍ້ຄວາມຕ້ອນຮັບເພື່ອຮ້ອງຂໍ serial number ກໍດີໄປ ແລະ ຫາກເຮົາໃສ່ key ລົງໄປແລ້ວໂປຣແກຣມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຮ້ອງຟ້ອງອີກກໍ່ຖືວ່າຜ່ານ.

ແຕ່ຫາກໂປຣແກຣມບໍໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມຕ້ອນຮັບໃຫ້ມີການໃສ່ serial number ຫາກເຮົາບໍ່ໄດ້ສັງ ເກດແລະໃຊ້ງານໂປຣແກຣມໄປດົນໆ ຢູ່ໆມັນກໍ່ຟ້ອງວ່າໂປຣແກຣມເຮົາໝົດອາຍຸແລ້ວ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ ງານຕໍ່ໄປໄດ້ ໃຫ້ໃສ່ serial number ຫຼື ລົງທະບຽນ ກໍ່ພົບມາຫລາຍ ວິທີງ່າຍໆຄື: ຫລັງຈາກເຮົາ ລົງໂປຣແກຣມສຳເລັດແລ້ວ ເຮົາກໍ່ເຂົ້າໄປທີ່ໂປຣແກຣມ ແລ້ວໄປທີ່ help ອາດຈະມີຄຳວ່າ “register” ຫຼື “about” ກໍ່ໃຫ້ເຮົາຄຣິກເຂົ້າໄປ ແລ້ວກໍ່ຈະມີຊ່ອງວ່າງໃຫ້ໃສ່ Serial ລົງໄປໃນຊ່ອງນີ້ ຫາກມີຄຳເຫລົ່ານີ້ປະກົດສະແດງວ່າເຮົາສາມາດໃສ່ serial number ໄດ້ຖືກຕ້ອງແລະ ສາມາດໃຊ້ ໂປຣແກຣມນັ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸເຊັ່ນ: successfull, valid number ເປັນຕົ້ນ.

  1. 4.  ການໃຊ້ໄລ໌ທີ່ມີນາມສະກຸນ .reg ຫຼື .key

QUOTEG : ວິທີນີ້ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍຄື: ການຮຽກໃຊ້ໄຟລ໌ທີ່ເຂົາກຳນົດຄ່າ registry ຂອງໂປຣ ແກຣມນັ້ນເອົາໄວ້ແລ້ວ ພຽງແຕ່ເຮົາຮຽກໃຊ້ງານໂດຍ double click ຈະຮຽກໃຊ້ງານຈາກໃສ ກໍ່ໄດ້ທັງນັ້ນ ບໍ່ຄືກັບການ crack/patch ທີ່ຕ້ອງນຳໄປວາງຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ມີການຕິດຕັ້ງ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s