Latest Event Updates

ຫຼາກຫຼາຍວິທີການປິດຄອມ ໃນ Windows 10

Posted on Updated on

 1. ຄິຣິກ Start menu ແລ້ວເລືອກ Power ຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເລືອກ Shutdown.
 2. ກົດປຸ່ມຄີບອດເອົາຄີ: Windows + X ແລ້ວຈະມີໜ້າຕ່າງຂື້ນມາ Shutdown or signing out ໃຫ້ທ່ານ ເລືອກ Shutdown.
 3. ໃຫ້ທ່ານກົດ Alt + F4 ແລ້ວເລືອກ Shutdown
 4. ໃຊ້ຄຳສັ່ງເອົາຄື: Windows + r ແລ້ວຂຽນຄຳສັ່ງວ່າ: Shutdown /s
Advertisements

ການໃຊ້ຄີບອດແບບລັດທາງ windows 8

Posted on Updated on

 1. Windows  ເປັນການສະຫຼັບໄປມາລະຫວ່າງ Start ກັບ Desktop
 2. Windows + (1,2,3,………..) ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ຢູ່ເທິງ Taskbar ຕາມທີ່ລຽງລຳດັບໄວ້
 3. Windows + Charms bar
 4. Windows + D  ເປີດທີ່ໜ້າ Desktop ໂດຍຫຍໍ້ໂປຣແກຣມທີ່ຄ້າງໄວ້
 5. Windows + E ໄປທີ່ Desktop ແລະ ເປີດ file explorer (My computer)
 6. Windows + F ຄົ້ນຫາເອກະສານຕ່າງທີ່ຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ
 7. Windows + H ເປີດ Share panel
 8. Windows + I  ແມ່ນເປີດ setting panel (ແຖບຕັ້ງຄ່າ)
 9. Windows + K  ແມ່ນເປີດ device panel
 10. Windows + L  ແມ່ນເປີດ lock screen
 11. Windows + O  ແມ່ນເປີດ ຄຳສັ່ງລວງຕັ້ງລວງນອນ ສະເພາະ ແທັບເລັດ
 12. Windows + P  ແມ່ນເປີດ ເລືອກການສະແດງຜົນສຳລັບການຕໍ່ກັບຈໍພາບພາຍນອກ
 13. Windows + Q  ແມ່ນການຄົ້ນຫາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ
 14. Windows + R   ແມ່ນເປີດຄຳສັ່ງ run
 15. Windows + U  ໄປທີ່ໜ້າຈໍ ແລ້ວເປີດ Ease of Access center
 16. Windows + W ຄົ້ນຫາການຕັ້ງຄ່າ
 17. Windows + X   ແມ່ນເປີດ System menu
 18. Windows + Z  ແມ່ນເປີດ bar ຂອງ start screen
 19. Windows + tab ແມ່ນການສະແດງໂປຣແກຣມທີ່ຄ້າງໄວ້
 20. Windows + F1  ຊ່ວຍເຫຼືອ

ບົດທົດສອບ Microsoft Office

Posted on Updated on

ຜິດພາດປະການໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດ ຂໍອະໄພນຳຫຼາຍໆ ເດີ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍສອນມາກອນ ອີງຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເດີ….

ກົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອ ດາວໂຫລດ…

ບົດທົດສອບຂອງໂປຣແກຣມ Word

ບົດທົດສອບໂປຣແກຣມ Excel

ບົດທົດສອບໂປຣແກຣມ Microsoft Power Point

ຄຳບຸບພະບົດ

Posted on

ບົດທີ 9

Preposition

      Preposition: ຄຳບຸບພະບົດ ໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ ກັບຄຳອຶ່ນໆ…ໃນປະໂຫຍກ.

ຫລັກການໃຫຍ່ໆຂອງ proposition ມີຢູ່ 2 ຫລັກການຄື:

 1. ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ກິລິຍາ (Verb) ກັບ ນາມ (noun) ຫຼື ສັບພະນາມ (pronoun)

I study at Dongdok University

I study with him

 1. ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ນາມ ກັບ ນາມ ຫຼື ນາມ ກັບ ສັບພະນາມ.

The pen on the table is mine

I sent the letter to you yesterday

 

ຊະນິດຂອງ preposition  ມີ 4 ຊະນິດຄື:

 1. Simple preposition: ບຸບພະບົດທີ່ເປັນຄຳດ່ຽວ: in, on, at, by, with, of, like, down, per, from, off, till, out, though, near, since, over, for, etc…
 2. Compound preposition: ບຸບພະບົດທີ່ເປັນຄຳປະສົມ ຕັ້ງແຕ່ 2 ພະຍາງຂື້ນໄປ. ເກີດຈາກການຕື່ມຄຳໜ້ານາມ, ໜ້າຄໍາຄຸນນາມ ຫຼື ກິລິຍາວິເສດ ເຊັ່ນ:

About, above, across, along, amidst, against, among, around, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, despite, except, inside, into, outside, toward, under, until, upon, within, without, underbeneath, etc

 1. Participial preposition: ບຸບພະບົດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ ing ເຊັ່ນດຽວກັບ participle

Barring: ເວັ້ນແຕ່, ນອກຈາກວ່າ    Concerning: ກ່ຽວກັບ, ກ່ຽວແກ່

Pending: ລະຫວ່າງ

Touching: ກ່ຽວກັບ, ກ່ຽວແກ່

During: ລະຫວ່າງ

Considering: ຖ້າພິຈາລະນາການເຖິງ

Regarding: ກ່ຽວແກ່, ກ່ຽວກັບ

Notwithstanding: ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ.

 

 

 1. Phrasal preposition: ບຸບພະບົດວະລີ ໝາຍເຖິງໝູ່ຄຳ ຫຼື ກຸ່ມຄຳທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບຸບພະບົດຄຳດຽວ.

As to: ເພື່ອວ່າ, ວ່າ                   because of: ເນື່ອງຈາກ, ເພາະເຫດ

By dint of: ໂດຍອາໃສ, ໂດຍເຫດ       by means of: ໂດຍອາໃສ, ໂດຍວິທີ

At home in: ຄຸ້ນເຄີຍ, ເປັນກັນເອງກັບ    at the top of: ສຸດຍອດ

At enmity with: ເປັນສັດຕູກັນກັບ       by force of: ໂດຍອຳນາດຂອງ

By the side of: ຂ້າງໆ

by virture of: ໂດຍຜົນຄວາມດີຂອງ( ຕາມດ້ວຍ V-ing)

by way of: ເພື່ອ, ກໍ່ໂດຍທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ v-ing)

for the purpose of: ໂດຍມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ v-ing)

for the sake of: ເພື່ອ, ເພື່ອເຫັນແກ່

for want of: ເພາະຂາດແຄນ

in accordance with: ກ່ຽວເນື່ອງກັນກັບ

in (on) behalf of: ໃນນາມຂອງ, ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງ

in case of: ໃນກໍລະນີທີ່, ເພື່ອ

in common with: ໃນທຳນອງດຽວກັນກັບ.

In connection with: ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ.

In consequence of : ຜົນຂອງ (ອັນເນື່ອງມາແຕ່ເຫດ)

In consideration of: ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງ

In course of: ໃນຂະນະທີ່ ການກະທຳຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ

In defence of: ເພື່ອປ້ອງກັນ

In defiance of: ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ, ຂັດຂວາງ

In favour of: ເພື່ອປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່

In front of: ຂ້າງໜ້າ

In honour of: ເພື່ອເປັນກຽດແກ່

In keeping with: ເໝາະກັນກັບ, ສຳພັນກັນກັບ

In lien of: ແທນທີ່ ( in place of)

In prospect of: ໂດຍມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

In pursuance of: ເພື່ອຕິດຕາມ

In quest of : ເພື່ອສະແຫວງຫາ

In spite of: ທັງໆທີ່, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ

In stead of: ແທນທີ່, ແທນທີ່ຈະ

In view of: (considering): ຖ້າພິຈາລະນາເຖິງ

In sight of: ເຂົ້າມາໃນໄລຍະທີ່ເບິ່ງເຫັນ

In event of: ໃນກໍລະນີທີ່

In the face of: ເມື່ອຜະເຊີນໜ້າ

In the hop of: ໂດຍຫວັງທີ່ຈະ

In the rear of: ຕາມຫລັງ, ຂ້າງຫລັງ

In the teeth of: ເມື່ອປະເຊີນອຸປະສັກກ່ຽວກັບ

In order to: ເພື່ອທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ V1)

In proportion to: ເມື່ອທຽບອັດຕາສ່ວນກ່ຽວກັບ

In regard to: ກ່ຽວກັບ

In unison with: ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ

An account of: ເນື່ອງຈາກ

On the brink of: ເທິງຂອບເຫວ, ໃນລະຫວ່າງອັນຕະລາຍ

On the event of: ໃນທັນທີທີ່ມີ, ຂະນະດຽວກັນກັບ

On the ground of: ໂດຍເຫດຜົນສະໜັບສະໜຸນເອງ

On the part of: ໃນແງ່, ໃນເລື່ອງຂອງ, ສຳຫລັບ

On the point of: ເກືອບຈະ (ຕາມດ້ວຍ V-ing)

On the score of: ໂດຍອ້າງ, ໂດຍເຫດຜົນສຳຫລັບສະໜັບສະຫນຸນເອງ

On pretence of: ຫລອກໃຫ້ຄົນເຊື່ອໂດຍອາໃສ

With a view to: ເພື່ອທີ່ຈະ (ຕາມດ້ວຍ noun or v-ing)

With an eye to: ໂດຍມຸ່ງໝາຍ

With reference to: ກ່ຽວກັບ.

 

 

 

 

 

Preposition ແບ່ງຕາມຊະນິດການໃຊ້

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງເວລາ ແລະ ນິຍົມໃຊ້ກັນຫລາຍໄດ້ແກ່:

In : ໃນ            for : ເປັນຈຳນວນເວລາ

On : ຕອນເວລາ     from : ຈາກເວລາ

At : ເມື່ອເວລາ            by : ປະມານ

To : ເຖິງ          before : ກ່ອນ

About : ປະມານ    after : ຫລັງ

Between : ລະຫວ່າງ       during : ລະຫວ່າງ

Since : ຕັ້ງແຕ່      till : ຈົນກະທັ່ງ

Through : ຕະຫລອດ       throughout : ຕະຫລອດເວລາ

 • ການນຳໃຊ້ IN
 • ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນເວລາ ໃຊ້ກັບເວລາທີ່ເປັນເດືອນ, ປີ, ລະດູ

ໝາຍເຫດ: ການບອກເດືອນປີທີ່ມີວັນຕ້ອງໃຊ້ On ເຖິງແມ່ນວ່າຈະວາງໄວ້ໜ້າກໍ່ຕາມ

 • ໃຊ້ກັບໄລຍະເວລາ ຫຼື ເວລາທີ່ມີຄວາມຍາວ (period or length of time) ໄດ້:

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຖ້າ ວັນ, ເດືອນປີ ນັ້ນມີ Adjective ໄດ້ແກ່: every, next, last ປະກອບໜ້ານາມຢູ່ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ preposition ຫຍັງມານຳໜ້າ.

 • ການນຳໃຊ້ ON
 • ໃຊ້ກັບວັນ, ວັນທີ, ວັນສຳຄັນໃນທາງສາສໜາ ຫຼື ວັນທາງລາຊະການ
  • ການນຳໃຊ້ At
 • ໃຊ້ບົ່ງເວລາຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງເຊັ່ນ: at six o’clock, at night, at noon
 • ສຳນວນສະເພາະເວລາ ຕ້ອງໃຊ້ at ນຳໜ້າໄດ້ແກ່:

At this moment, at the first time, at that time, at the time when…., at first, at present, at once, at last.

 • ການໃຊ້ since, for, during ກັບເວລາ
 • Since : ແປວ່າ: “ຕັ້ງແຕ່” ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ບອກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເວລາ ເວົ້າງ່າຍໆເປັນເວລາທີ່ບໍ່ມຄວາມຍາວ.
 • For : ແປວ່າ: “ເປັນເວລາ” ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ບອກໄລຍະເວລາຍາວ.
 • During : “ລະຫວ່າງ” ໃຊ້ກັບໄລຍະເວລາຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຫລັງ During ຕ້ອງເປັນ noun or phrase ເທົ່ານັ້ນ ເປັນປະໂຫຍກບໍ່ໄດ້.

 

 • ການນຳໃຊ້ by ແລະ until
 • By : “ເມື່ອເຖິງ” ໃຊ້ຫລັງກິລິຍາໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ການກະທໍານັ້ນຈະມີຂື້ນເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ. I will finish my exam by next week
 • Until : “ຈົນກະທັ່ງເຖິງ” ໃຊ້ຫຼັງກິລິຍາໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຢຸດການກະທໍາອັນນັ້ນ ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ. I will wait for him until 4 o’clock.
 1. Preposition ສະແດງສະຖານທີ່ ເຊິ່ງພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ໃຊ້ກັນຫຼາຍໄດ້ແກ່:

About, above, near, off, across, on, against, over, long, past, among, round, at, through, by to, in, towards, before under, behind, underneath, below up, beneath, away from, beside, far from, between, in front of, beyond, out of, down, at the back of, from, at the end of, inside, into

 • ການໃຊ້ above, below, over, under
 • Above : “ຢູ່ເໜືອກວ່າ” ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້
 • Below: “ຢູ່ຕໍ່າກວ່າ” ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້
 • Over : “ຢູ່ຂ້າງເທິງ”, ຢູ່ເໜືອ
 • Under : “ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ”
  • ການໃຊ້ toward, to, into, in, out of, through, from
 • Toward : “ໄປຍັງ, ມຸ່ງໄປຍັງ” ແຕ່ຍັງບໍ່ເຖິງ
 • To : “ໄປຍັງ” ຈະເຖິງ ຫຼື ບໍ່ເຖິງກໍ່ຕາມ
 • Into : “ເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜ່ານຈາກຂ້າງນອກເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ
 • In : “ໃນ” ໝາຍເຖິງຢູ່ໃນ
 • Out of: “ອອກໄປຂ້າງນອກ” ໝາຍເຖິງການອອກຈາກພາຍໃນໄປສູ່ພາຍນອກ
 • Through: “ຕະຫລອດ” ໝາຍເຖິງ ຜ່ານຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທະລຸອອກໄປ
 • From : “ຈາກ”ໝາຍເຖິງການໄປຈາກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ຫຼື ຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.
  • ການນຳໃຊ້ In, At ກັບສະຖານທີ່
 • In ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີລັກສະນະໃຫຍ່ໂຕ ເຊັ່ນ: ເມືອງ, ແຂວງ, ລັດ, ປະເທດ ຫຼື ທະວີບ. ແຕ່ຖ້າຜູ້ເວົ້າ ຕ້ອງການໝາຍເຖິງ “ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວຄຳນຶງເຖິງຄວາມໃຫຍ່ໂຕເປັນຫລັກສຳຄັນ” ໃສ່ In ໄດ້ ເຊັ່ນ: in the office, in the house.
 • At ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ບໍ່ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ບ້ານ…

ຖ້າມີບ້ານເລກທີ ໃຫ້ໃສ່ at, ຖ້າມີ ຖະໜົນໃຫ້ໃສ່ ON ເຊັ່ນ: at 123 LA, America, On Chaoanouvong R.D

 • ການນຳໃຊ້ Between, Among
 • Between ໃຊ້ເຊື່ອມ ຫຼື ສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ 2 ສິ່ງຂື້ນໄປ ແລະ ມີ and ມາໃຊ້ຮ່ວມສະເໝີ.
 • Among ໃຊ້ເຊື່ອມເປັນລະຫວ່າງ ຫຼື ທ່າມກາງຂອງຫຼາຍກວ່າ 2 ສິ່ງຂື້ນໄປ.
 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເລື່ອງ (topics) ແລະ ວິຊາ (subjects) ໄດ້ແກ່:

About : ກ່ຽວກັບ

On : ກ່ຽວກັບ (ໃຊ້ຫຼາຍເມື່ອເປັນການບັນຍາຍ, ການສະແດງປະຖະກາຖາ ຫຼື ເລື່ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂຽນ.

Of : ບັນຈຸເລື່ອງກ່ຽວກັບ.

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ.

Of : ໃຊ້ເມື່ອວັດຖຸທີ່ນຳມາເຮັດ ຫຼື ດັດແປງນັ້ນ ບໍ່ປ່ຽນໄປຈາກສະພາບເກົ່າ

From : ໃຊ້ເມື່ອວັດຖຸນັ້ນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຈາກອັນເກົ່າໂດຍຊິ້ນເຊີງ.

Out of : ໃຊ້ສະແດງທີ່ມາ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິ່ງນັ້ນໆ.

With : ເຮັດດ້ວຍ, ປົກຄຸມດ້ວຍ, ໃສ່ດ້ວຍ

Without : ບໍ່ມີ, ປະສາຈາກ.

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບ “ຈຸດໝາຍປາຍທາງ” ແລະ ຈຸດປະສົງ.

What………for?

Where…… for?

Who……….for?

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງຄວາມກ່ຽວພັນ, ການຄອບຄອງສ່ວນຕ່າງໆ ທາງຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່:

With = ມີ (ໃຊ້ກັບສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ)

In = ໃຊ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ສວມໃສ່ຢູ່

Of = ໃຊ້ສະແດງເຖິງຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ການກ່ຽວຂ້ອງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນໜ່ວຍດຽວກັນ

Without = ໃຊ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ມີຫຼືຂາດໄປ ຂອງສິ່ງນັ້ນໆ..

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ສະແດງເຖິງວິທີການ, ຕົວແທນ ໄດ້ແກ່: by with, through, without, of.

By = ໂດຍ (ໃຊ້ກັບຄົນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໃນປະໂຫຍກ passive voice ສະເໝີ)

By = ໂດຍວິທີ (ໃຊ້ຕາມຫລັງກິລິຍາທີ່ສະແດງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຫຼັງ by ຕ້ອງເປັນຍານພາຫະນະສະເໝີ)

By = ດ້ວຍວິທີການ (ໃຊ້ໂດຍຕາມດ້ວຍ noun or gerund)

With = ດ້ວຍ (ໃຊ້ກັບອຸປະກອນທີ່ເປັນເຄື່ອງມື)

Through = ເປັນຜົນມາຈາກ, ເນື່ອງມາຈາກ

Without = ໂດຍບໍ່ມີ, ໂດຍປາສະຈາກ

Of = ເນື່ອງດ້ວຍ (ເພາະ) (ໃຊ້ກັບໂລກພະຍາດ)

 1. Preposition ທີ່ໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍອຶ່ນ (other meanings) ໄດ້ແກ່ຄຳຕໍ່ໄປນີ້:

As well as = ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

According to = ຕາມທີ່, ອີງຕາມ.

Against = ຄັດຄ້ານ, ຂັດແຍ້ງ, ບໍ່ເຫັນດີ (ຕາມດ້ວຍ Gerund)

Notwithstanding = ເຖິງແມ່ນວ່າ (ຕາມດ້ວຍ gerund or Noun)

Except = ເວັ້ນແຕ່, ຍົກເວັ້ນ.

Apart from = ນອກເໜືອຈາກ

But = ເວັ້ນ, ຍົກເວັ້ນ

Besides = ນອກຈາກ

Instead of = ແທນທີ່

 

 

 

 

 

 

ຄຳຄຸນນາມ

Posted on Updated on

Chapter 8

Adjective

Adjective: ຄຳຄຸນນາມ: ໝາຍເຖິງຄຳທີ່ໄປເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ (ຂະຫຍາຍສັບພະນາມ). ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຂອງນາມ ຫຼື ສັບ ພະນາມນັ້ນວ່າ ເປັນແນວໃດ? ເຊັ່ນ: ດີ ຫຼື ຊົ່ວ, ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ…..

ໜ້າທີ່ຂອງ Adjective:

 1. ຮຽງໄວ້ໜ້ານາມນັ້ນໂດຍກົງ.
 2. ຮຽງໄວ້ຫຼັງ verb to be, look, feel, seem, get, taste, smell, turn, go, appear, keep, become, sound, grow, etc..ກິລິຍາທີ່ຮຽງຕາມຫຼັງນີ້ແມ່ນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະທານ ແຕ່ວາງຕາມຫຼັງກິລິຍາ. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງມີຊື່ຮຽກວ່າ: Subjective Complement
 3. ຮຽງໄວ້ຫຼັງຄຳນາມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກຳ (object) ໄດ້ ທັງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍເນື້ອຄວາມຂອງຕົວກຳນັ້ນ ໃຫ້ສົມບູນຂື້ນ. ເອີ້ນວ່າ: Objective Complement

Ex: I made him sad

 1. ຮຽງ Adjective ໄວ້ຄຳນາມໄດ້ ບໍ່ວ່ານາມນັ້ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫຍັງກໍ່ຕາມ ຖ້າ Adjective ຕົວນັ້ນມີບຸບພະບົດ (Preposition Phrase) ມາຂະຫຍາຍຕາມຫຼັງເຊັ່ນ:

Ex: I know that this movie suitable for Children.

It was Book joke for my feeling

 

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການໃຊ້ Adjective

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອຂະຫຍາຍນາມໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມໃຊ້ແບບຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍເດັດຂາດ:

Sorry : ເສຍໃຈ     afraid: ຢ້ານ  well: ຢູ່ດີສະບາຍ.

Alive: ມີຊີວິດຢູ່     ashamed: ລະອາຍໃຈ      worth: ທີຄ່າ

Awake: ຕື່ນຢູ່            ill: ປ່ວຍ     alike: ຄືກັນ   asleep: ຫລັບ

Aware: ລະວັງ      alone: ໂດຍລຳພັງ   content: ພໍໃຈ unable: ບໍ່ສາມາດ.

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເດັດຂາດ:

Former: ກ່ອນ      latter: ຫຼັງ    inner: ພາຍໃນ            outer: ພາຍນອກ

Upper: ຂ້າງເທິງ    elder: ແກ່ກວ່າ      Drunken: ຂີ້ເມົາ     middle: ກາງ

Entire: ທັງໝົດ     wooden: ເຮັດດ້ວຍໄມ້            golden: ເຮັດດ້ວຍທອງ

Especial: ສະເພາະ  neighboring: ເພື່ອນບ້ານ.

 1. Adjective ທີ່ໄປຂະຫຍາຍສັບພະນາມປະສົມ (Compound pronoun) ຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ໜ້າ.

Someone         everybody         anything

Something        everywhere        no one

Somebody        everything         nothing

Somewhere       anyone           nowhere

Everyone          nobody

 1. Adjective ທີ່ສະແດງການວັດຂະໜາດຕ່າງໆ ຂອງນາມ ຕ້ອງວາງໄວ້ຫຼັງນາມສະເໝີເຊັ່ນ:

Long, high, old…..

 1. Adjective ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂື້ນໄປ ມາຂະຫຍາຍນາມຕົວດຽວກັນ ຈະວາງໄວ້ໜ້ານາມຕົວນັ້ນໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະວາງໄວ້ຫຼັງນາມກໍ່ໄດ້ ແລະ ໜ້າ Adjective ຕົວສຸດທ້າຍຕ້ອງມີ and ມາຂັ້ນໄວ້ສະເໝີເຊັ່ນ:

I have a new, lovely and beautiful car. Or

I have a car, new, lovely and beautiful

 1. ຖ້າ Adjective ນັ້ນເປັນ Adjective phrase or clause ໄປຂະຫຍາຍນາມໃດ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງນາມນັ້ນຕະຫຼອດໄປ.

John with his family is happy

The teacher who teaches me is John

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໄປຢູ່ໜ້ານາມເອກະພົດນັບໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ a ນຳໜ້ານາມນັ້ນເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງວາງຄຳ Adjective ເຫລ່ານີ້ມາຂະຫຍາຍ ໄດ້ແກ່: half, such, too, so, quite, rather, many…

 

ຊະນິດຂອງ Adjective

 1. Descriptive Adjective ແປວ່າ: ຄຳຄຸນນາມບອກລັກສະນະ ໃຊ້ສະແດງລັກສະນະ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງຄົນ ສັດ ສິ່ງຂອງ ແລະ ສະຖານທີ່…ໄດ້ແກ່:​ good, bad, tall, black, white, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, coward, pretty, ugly, happy, sorry
 2. Proper adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກສັນຊາດ ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກສັນຊາດ

Proper noun                         proper adjective

England                             English

 1. Quantitative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກປະລິມານ: ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກປະລິມານ ແຕ່ບໍ່ບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ: much, many, some, little, any, enough, half, great, all, whole, sufficient, etc….
 2. Numberal adjective:ຄຳຄຸນນາມບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ:​ ຄໍາທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ.
  • Cardinal numberal adjective: ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ນັບຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນຂອງນາມໄດ້ແກ່: one, two, three, four…..
  • Ordinal numberal Adjective: ຄື ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນນັບທີ່ເປັນລຳດັບຂອງນາມນັ້ນໆໄດ້ແກ່: first, second, third….
  • Multiplicative Adjective ຄື: ຄຳຄຸນນາມທີ່ບອກທະວີຂອງນາມ ໄດ້ແກ່: double, triple, fourfold
 3. Demonstrative adjective: ຄຳຄຸນນາມຊີ້ສະເພາະ ໃຊ້ສະເພາະກັບນາມຕົວໃດຕົວໜຶ່ງ: this, that, these, those, such, same
 4. Interrogative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄຳຖາມ ໂດຍຈະວາງໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກ ແລະ ມີນາມຕາມຫລັງໄດ້ແກ່: what, which, whose
 5. Possessive adjective: ຄຳຄຸນນາມສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ແກ່: my, our, your, his, her, its and their.
 6. Distributive adjective: ຄຳຄຸນນາມແບ່ງແຍກ ເພື່ອໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນເປັນອັນໜຶ່ງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ: each, every, either, neither
 7. Emphasizing adjective: ຄຳຄຸນນາມເນັ້ນຄວາມ ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອເນັ້ນຄວາມໃຫ້ມີນໍ້າໜັກຂື້ນໄດ້ແກ່: own, very

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພົດຂອງນາມ

Posted on

ບົດທີ 2

NUMBER OF NOUNS

      Number of noun : ພົດຂອງນາມ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:

 1. Singular Number
 2. Plural Number

 

ຫລັກການປ່ຽນນາມເອກະພົດໃຫ້ເປັນພະຫຸພົດ

 1. ຕື່ມ s ຫຼັງນາມທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
 2. ຕື່ມ s ໃສ່ໄດ້ເລີຍເມື່ອນາມນັ້ນລົງທ້າຍດ້ວຍ e ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.
 3. ຄຳນາມໃດກໍ່ຕາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ s, ss, x, sh, ch, z ຕື່ມ es ໄດ້ເລີຍເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
 4. ຄຳນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ o ແລະ ໜ້າ o ເປັນພະຍັນຊະນະໃຫ້ຕື່ມ es ໄດ້ເລີຍ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ o ຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຕື່ມ s ໃສ່ເລີຍ:

Bamboos, baboos, studios, cuckoos, radios, cameos, kilos, solos, pianos, folios, zoos, kangaroos, zeros, casinos, photos

 1. ຄຳນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ y ແລະ ໜ້າ y ເປັນພະຍັນຊະນະ ໃຫ້ປ່ຽນ y ເປັນ I ແລ້ວຈຶ່ງຕື່ມ es ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

– ແຕ່ຖ້າໜ້າ y ເປັນສະຫຼະ ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ y ເປັນ I ໃຫ້ຕື່ມ s ໄດ້ເລີຍ.

 1. ຄຳນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ f or fe ໃຫ້ປ່ຽນ f or fe ເປັນ v ເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕື່ມ es ໃສ່.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ f or fe ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ f or fe ເປັນ v ໃຫ້ຕື່ມ s ໄດ້ເລີຍເຊັ່ນ: chiefs, roofs, hoofs, strifes, proofs, safe

 1. ນາມຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນພະຫຸພົດປ່ຽນສະຫຼະພາຍໃນ ໄດ້ແກ່: men, women, feet, lice, geese, mice, teeth, dormice, pennies.
 2. ນາມຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນໄດ້ທັງເອກະພົດ ແລະ ພະຫຸພົດ: corps, series, species, fish, sheep, deer, cod, salmon, trout, …..
 3. ຄຳນາມຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຮູບພະຫຸພົດ ແຕ່ໃຊ້ເປັນເອກະພົດ ກິລິຍາທີ່ຕາມຫຼັງຕ້ອງເປັນ ເອກະພົດ: news, civics, means, mumps, summons, physics, statistics, headquarters, ashes, alms, politics, gallows, ethics, mechanics, economics…

 

ບົດທີ 3

Article

      Article : ຄຳນຳໜ້ານາມ ຄຳນາມທຸກໂຕ ເວລາເວົ້າຫຼືຂຽນ ຕ້ອງໃຊ້ article ນຳໜ້າທັງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນນາມບາງໂຕ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ articles. Articles ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:

 1. Indefinite Articles: ໄດ້ແກ່: a, an ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທົ່ວໄປ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.
 2. Definite Articles: ໄດ້ແກ່: The ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຊີ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.

 

ຫຼັກການໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມ

 1. ໃຫ້ໃຊ້ A ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນເອກະພົດ, ນັບໄດ້, ຂື້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະ ແລະ ນາມນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ.
 2. ໃຊ້ A ນຳໜ້ານາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະແຕ່ອ່ານອອກສຽງເປັນພະຍັນຊະນະ ຫຼື ນາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະ ແຕ່ມີ Adjective ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ.
 3. ໃຊ້ An ນໍາໜ້ານາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະ ຫຼື ນາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະແຕ່ອ່ານອອກສຽງເປັນສະຫຼະ ແລະ ນາມດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງເປັນເອກະພົດ ນັບໄດ້ ມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປດ້ວຍ: an orange, an elephant.
 4. ໃຊ້ An ນຳໜ້ານາມເອກະພົດ ນັບໄດ້ ມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ ແລະ ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະ ແຕ່ມີ Adjective ທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ: an important man, an interesting story.
 5. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເວົ້າເຖິງອາຊີບ ຫຼື ສັນຊາດຕະຫຼອດໄປ: A teacher, A doctor, A nurse, An actor, an actress
 6. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນສຳນວນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈຳນວນ: A dozen, A hundred, half a Dozen, a thousand, a million, a lot of, a great deal of, a large number of.
 7. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ມາຕາມຫຼັງ quite, hardly, scarcely, rather:
 8. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ມາຮຽງຕາມຫຼັງ many ເພື່ອເນັ້ນເຖິງຄຸນນະພາບສຳຫລັບສິ່ງນັ້ນໆ..
 9. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນຫຼາຍ ໃນກໍລະນີນີ້ A, An ບໍ່ຕ້ອງແປວ່າ: “ໜຶ່ງ” : a little, a few, a great deal, a good deal, a great many, a great number, a lot of, a large number.
 10. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມນັບໄດ້ ຊຶ່ງໄປຮຽງຕາມຫຼັງຄຳ Adjective ໂດຍມີ Such ຢູ່ທາງໜ້າ ຕາມປະໂຫຍກດັ່ງນີ້ Such + a, an + adjective + noun.

Ex: it is such a hot day

 1. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນສຳນວນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະບາຍ ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ: have a pain, have an earache.
 2. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ນັບໄດ້ ທີ່ກ່າວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳມາກ່າວເປັນຄັ້ງທີ 2.

 

ຫຼັກການໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມ

 1. ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີບຸບພະບົດວະລີ (prepositional phrase) ມາຂະຫຍາຍຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼອດໄປ. Ex: the girl in the car is my daughter
 2. ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີອະນຸປະໂຫຍກ (subordinate clause) ມາຂະຫຍາຍຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫລອດໄປ. The boy who sing a song in Thailand dies of disease
 3. ໃຊ້ The ເມື່ອນຳມາກ່າວເປັນຄັ້ງທີ 2
 4. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າທີ່ເປັນ ໝູ່ເກາະ, ແມ່ນໍ້າ, ມະຫາສະໝຸດ, ຄອງ, ອ່າວ, ກຸ່ມທະເລ, ພູ, ຂົ້ົ້ວໂລກ, ເສັ້ນສູນສູດ, ອຸໂມງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ພິພິທະພັນ ຕະຫລອດໄປ.
 5. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມ ທີ່ເປັນຊື່ຕຳແໜ່ງອັນສຳຄັນ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າອອກໄປແລ້ວຄົນຮູ້ຈັກກັນດີເຊັ່ນ: ນາຍົກ,.. Ex: The president, The prime Minister…
 6. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ປະເທດ ຖ້າປະເທດມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

A: ປະເທດນັ້ນປະກອບດ້ວຍຄຳວ່າ: Kingdom, Union or Republic

B: ປະເທດນັ້ນປະກອບດ້ວຍ of

 1. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າຂອງ ໜັງສືພິມລາຍວັນ, ໂຮງໜັງ, ໂຮງລະຄອນ, ໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ອາບອົບນວດ, ບາຣໄນຄຣັບ, ສະໂມສອນ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ, ສຳນັກພິມ, ຮ້ານຄ້າ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ..
 2. ໃຊ້ The ນຳໜ້າຊື່ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວັດວາອາຣາມ ຕະຫລອດເຖິງຊື່ສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ທົ່ວໆໄປ.
 3. ໃຊ້ The ນຳໜ້າທີ່ເປັນຊື່ທິດ ຫຼື ສ່ວນຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້, ພາກຕາເວັນອອກ, ພາກຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ຂຽນດ້ວຍອັກສອນໃຫຍ່ຕະຫລອດໄປ.
 4. ຄໍາຄຸນນາມ (Superative adjective) ເມື່ອນຳມາປະກອບ ຫຼື ຂະຫຍາຍນາມຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ. ຖ້າ superlative adjective ນຳມາໃຊ້ຄື Adverb ບໍ່ມີນາມຕາມຫຼັງຫ້າມໃຊ້ the ນຳໜ້າ.
 5. ຕ້ອງໃສ່ The ນຳໜ້າຈຳນວນທີ ຫຼື ລຳດັບ: The first….

ຍົກເວັ້ນ: ຖ້ານຳມາໃຊ້ຄື Adverb ຫ້າມໃຊ້ The ນຳໜ້າ.

 1. Adjective ທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືກັບນາມ ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນພະຫຸພົດຕະຫລອດໄປ ສະນັ້ນກິລິຍາຕ້ອງໃຊ້ພະຫຸດພົດເຊັ່ນດຽວກັນ.
 2. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ຂອງ ເຮືອ, ລົດໄຟ, ເຄື່ອງບິນ.
 3. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ ທະນາຄານ, ພັດຕະຄານ ແລະ ປ່າໃຫຍ່
 4. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີພຽງສິ່ງດຽວໃນໂລກເຊັ່ນ: ດວງຈັນ, ຕາເວັນ, ໂລກ, ແຜ່ນດິນ, ຈັກກະວານ, ທ້ອງຟ້າ, ລົມ.
 5. ນາມທີ່ເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນ ຫຼື ອຸປະກອນດົນຕີ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄປຮຽງຕາມຫລັງກິລິຍາ play, buy, give ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ.
 6. ນາມທີ່ເປັນຊື່ພາສາ ທີ່ເປັນ Adjective ປະກອບນາມອຶ່ນ ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ.
 7. ໃຊ້ The ຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນບອກຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: The beginning, the middle, the end.
 8. ໃຊ້ the ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນບອກລຳດັບເວລາຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: The past, present, future.
 9. ໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນແບ່ງພາກຂອງເວລາຂອງວັນເຊັ່ນ: in the morning, afternoon, evening.
 10. ໃຊ້ the ກັບນາມທີ່ເປັນ gerund or abstract noun ໂດຍມີວະລີ of (of phrase) ຕາມຫລັງເຊັ່ນ: the instructing of young children is difficult
 11. ໃຊ້ The ກັບນາມທີ່ເປັນຊື່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຂອງເສື້ອຜ້າຕະຫລອດໄປ. ເຊັ່ນ: The head, the neck, the arm…
 12. ໃນກໍລະນີຄຳນາມມີຄຳຕໍ່ໄປນີ້ມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ ໃຫ້ວາງ the ໄວ້ຫລັງຄຳເຫລົ່ານີ້ ຕິດກັບຄຳນາມນັ້ນໄປເລີຍເຊັ່ນ: all, double, just, quarter, both, half, triple.