ວິທີການປົດລ໋ອກໄຟຣ Zip ທີ່ຕິດລະຫັດ

ຕໍ່ໄປນີແມ່ນຂັ້ນຕອນການປົດລ໋ອກໄຟຣທີ່ຕິດລະຫັດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປົດໄດ້ ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີໂປຣ   ແກຣມເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການປົດລ໋ອກ ດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 1. ກ່ອນອຶ່ນໝົດໃຫ້ທ່ານໂຫລດເອົາ ໂປຣແກຣມ  Free Zip Password Recovery ຕາມເວັບໄຊຕ່າງໆ ທີ່ມີໃຫ້ໂຫລດ.
 2. ຫຼັງຈາກໂຫລດມາແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ.
 3. ຫລັງຈາກທ່ານຕິດຕັ້ງສຳເລັດຈະເຫັນໜ້າຕ່າງຂອງໂປຣແກຣມດັ່ງນີ້
 4. โปรแกรมถอดรหัสไฟล์ Free ZIP Password Recovery
 5. ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເປີດທຳການປົດລ໋ອກຟຣາຍທີ່ຕິດລະຫັດໄດ້ຄື:
 6.  –   ໃຫ້ທ່ານກົດທີ່ປຸ່ມ File ແລ້ວເລືອກ Open Encrypt Project
 7. – ແລ້ວໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຟຣາຍຂອງທີ່ຕິດລະຫັດ ທີ່ທ່ານໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ
 8. – ໃຫ້ໝາຍຕິກເອົາທັງໝົດຕາມສັງເກດຮູບ ໂດຍຍົກເວັ້ນແຕ່ຄຳວ່າ Custom (User Defined)…….
 9. – ຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານຄຣິກເລືອກຄຳວ່າ Start ແລ້ວໃຫ້ລໍຖ້າປະມານ 2 – 3 ນາທິ ບາງຟຣາຍກໍ່ຈະດົນ ຂື້ນກັບຂະໜາດຟຣາຍເອກະສານ.
 10. ເມື່ອປົດລ໋ອກລະຫັດສຳເລັດ ໂປຣແກຣມຈະຟ້ອງຂື້ນ ແລ້ວຈະໄດ້ລະຫັດຜ່ານ ໃຫ້ທ່ານ copy ເອົາເພື່ອໄປປົດລະຫັດຟຣາຍທີ່ຕ້ອງການ.
Advertisements

ລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ

ທ່ານສາມາດກົດ ດ່າວໂຫລດ ຟຣາຍ ໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

USB Drive ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ມີຂໍ້ຄວາມຂື້ນມາວ່າ USB Device not recognized.

Restore ໃນ Windows 7

compter terms

6 ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ Shutdown ດົນ

5 ວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍຫລຸດ ແລະ ປະຢັດພື້ນທີ່ໃນຮາດດິສໃນ Windows 7

ຄຳສັບກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ຕໍ່)

 1. Estopped for liability = ຖືກປິດປາກໃນກົດໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດ
  Bona fide buyer = ບຸກຄົນທີ 3 ທີ່ທຳການຮັບຜິດ
  advancement = ເງິນທົດລອງ
  Is vested with lien = ມີສິດຍຶດໜ່ວງ
  vendee = ຜູ້ຊື້
  A sale with the right of redemption = ການຂາຍຝາກ
  A titleholder = ຜູ້ຖືກຳມະສິດ
  The pecuniary clause/monetary clause =ຕ້ອງມີຂໍ້ຄວາມລະບຸຈຳນວນເງິນທີ່ຊື້ຂາຍກັນ
  Realty = ທີ່ດິນອະສັງຫາຣິມະຊັບ
  Personalty = ສັງຫາຣິມະຊັບ
  The passage of title = ການໂອນກຳມະສິດ
  Bear the loss = ຮັບຜິດໃນຄວາມເສຍຫາຍ
  To deliver the conformable property = ສົ່ງມອບຊັບສິນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້          Rescind the sales contract = ຍົກເລີກສັນຍາຂາຍ                                         Exercise the right of retention/lien = ໃຊ້ສິດຍືດໜ່ວງ
  Tenders = ປະມູູນ
  Derive = ໄດ້ຮັບ
  Surety = ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ
  Suretyship = ການຄ້ຳປະກັນ
  Principal debtor = ລູກໜີ້ປະທານ
  Co-sureties/joint sureties = ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຮ່ວມ
  Acquired a right of subrogation = ມີສິດເຂົ້າຮັບຊ່ວງສຸດທິ
  Recover = ຟື້ນຄືນ
  Defense of a prescription = ຂໍ້ຕໍ່ສູ້ເລື່ອງອາຍຸຄວາມ
  Exonerated = ພົ້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດ                                    Extinguished = ຈະລະງັບ
  Set-off = ຫັກຖົບລົບໜີ້
  Extends the time for performance =ໄລຍະເວລາຊຳລະໜີ້
  Without the assent = ໂດຍປະສະຈາກຄຳຍິນຍອມ
  Mortgage = ການຈຳນອງ
  Due payment = ຜິດນັດຊຳລະໜີ້
  Mortgaged property/collateral = ຫຼັກຊັບປະກັນ
  Foreclosure = ເອົາຊັບຈຳນອງຫຼຸດ
  Discharged = ລະງັບ
  Pledgor = ຜູ້ຈຳນຳ
  Dissolved/wind up = ຍຸດຕິ, ຈົບ
  Lapse/Intentionally/negligently = ຈົງໃຈ
  Liquidation = ການຊຳລະສະສາງ
  Liquidator = ຜູ້ຊຳລະບັນຊີ
  Undertaking/entity = ໜ່ວຍງານເອກະຊົນ
  At the first stage = ບໍ່ສະເໝີໄປ
  Amalgamation = ການຮວມ, ການປະສົມ
  Statutory meeting = ປະຊຸມຕັ້ງບໍລິສັດ
  Court decree = ຄຳສັ່ງສານ
  Defunct company = ບໍລິສັດຮ້າງ
  Decree = ຄຳສັ່ງບໍ່ມີຂໍ້ພິພາກສາ
  Lease at will/open end lease = ການເຊົ່າບໍ່ມີກຳນົດເວລາ
  Commencing = ມີຜົນເປັນ
  Contempt = ໝິ່ນປະໝາດ
  Accused = ຈຳເລີຍຄະດີອາຍາ
  Double jeopardy = ຟ້ອງຊ້ຳ
  Prosecute/charge litigate/indict = ຟ້ອງ
  Body corporate/juristic person = ນິຕິບຸກຄົນ
  Extradict = ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ
  Dispensable = ຖິ້ມ
  File a motion to = ຍຶ່ນບັນຍັດ
  Appelate court = ສານອຸທອນ

  Solicitor = ຫົວໜ້າທະນາຍ
  Verdict = ຄຳພິພາກສາຂອງຄະນະລູກຂຸນ
  Aforesaid = ດັ່ງກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້
  Adulteration = ປອມເປັນ
  Detain = ກັກຂັງ
  Perjury = ຄວາມຜິດຖານແຈ້ງຂໍ້ມູນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ
  Falsi/crimen = ຄວາມຜິດຖານຫຼອກລວງ
  Misdemeanor/petty offence/offense = ລະຫຸໂທດ

ຄຳສັບກ່ຽວກັບກົດໝາຍ

A legal binding = ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກພັນທາງກົດໝາຍ
Unilateral contract = ສັນຍາຝ່າຍດຽວ
Bilateral/Mutual/Reciprocal contract = ສັນຍາສອງຝ່າຍ
Multilateral = ສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ
Non-reciprocal contract = ສັນຍາຕ່າງບໍ່ມີຜົນຕອບແທນ
Void(able) contract = ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ
Offeree = ຜູ້ເຮັດການຕອບສະໜອງ
An offer and an acceptance are met consensually = ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມ
A minor (infant) person = ຜູ້ນ້ອຍ
Empowered = ມີສິດ
Make an avoidance = ຂໍກັບ
Ratification = ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ
Major/sui juris personperson = ຜູ້ບັນລຸນິຕິພາວະ
Principal = ສຳຄັນ
Undue enrichment = ການເຮັດໃຫ້ຮັ່ງມີເກີນຄວນ
Upon the request of the interested person = ຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ
Ascendant = ບຸບພະກາລີີ
Public prosecutor = ໄອຍະການ
Is called = ຕົກເປັນຄົນ
Custody = ຢູ່ໃນຄວາມດູແລ
Contrary = ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ, ໂຕ້
Embezzlement = ການຍັກຍອກຊັບ
Civilly as libel/written defamation = ຄວາມຜິດຖານໝິ່ນປະໝາດດ້ວຍການຂຽນ
Infringement of copyright/patent/trademark = ການລະເມີດລິຂະສິດ
Neither party is entitled to bring the case to the court to obtain a performance = ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງບັງຄັບຄະດີ
Call for damages/ indemnity = ຮຽກຮ້ອງສິນໄໝທົດແທນ
Usurious = ການຫ້າມຮຽກຮ້ອງດອກເບ້ຍເກີນອັດຕາ
Default = ຜິດສັນຍາ
Initiate/commence/establish = ມີຜົນບັງຄັບ
Stipulate = ກຳນົດ, ບັນຍັດ, ລະບຸເອົາໄວ້
Earnest = ມັດຈຳ
Death penalty = ໂທດປະຫານຊີວິດ
Acquired a right to forefeit or call for the penalty =ຄູ່ສັນຍາບັງຄັບກັນໄດ້ເອງຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້                                                                            Obligation = ໜ້າທີ່, ພັນທະ, ຄວາມຈຳເປັນ
Misappropriation/defalcation/misapplication = ບໍ່ສາມາດຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໄດ້ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາ
Loan for consumption = ຢືມໃຊ້ສິ້ນເປືອງ
Loan for use = ຢືມໃຊ້ຄົງຮູບ
Same kind/fungible thing = ໃຊ້ແທນກັນໄດ້
Remuneration = ບຳເນັດ
Gratuitous/naked deposit =ສັນຍາຝາກຊັບແບບບໍ່ມີບຳເນັດ
Delict/tortious actions =ລະເມີດ
Several liability = ຮັບຜິດຮ່ວມກັນ
Personally liable = ຮັບຜິດສ່ວນຕົວ
Engages = ວ່າຈ້າງ
attorney-in-fact/proxy = ຕົວແທນ
Implied authority = ປະຣິຍາຍ
Power of attorney = ໜັງສືມອບອຳນາດ
Apparent/ostensible agent = ຕົວແທນ

ຄຳສັບກ່ຽວກັບຜັກ

 • Asian basil or thai basil ຜັກບົວລະພາ
 • Banana flower ໝາກປີ
 • Climbing wattle ຜັກຂະ
 • Galangal ຫົວຂ່າ
 • Lemongrass ຫົວສິງໄຄ
 • Ginger ຂີງ
 • Kaffir lime ໃບຂີ້ຫູດ
 • Lao basil ຜັກອີ່ຕູ່
 • Mint ຫອມລາບ
 • Neem ຜັກກະເດົາ
 • Chayote ໝາກຊູ
 • Bitter gourd or bitter cucumber ໝາກຮະ
 • Sponge gourd or luffa / loofah ໝາກບວບ
 • Ivy gourd ຜັກຕຳນິນ
 • Winged bean or goa bean ຖົ່ວພູ
 • Climbing wattle or Acacia pennata ຜັກຄະ
 • Chinese broccoli ຜັກກາດນາ
 • Bok choy ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ
 • Shiitake ເຫັດຫອມ
 • Chop ຜັກ
 • Dice ຊອຍເປັນຮູບ 4 ລ່ຽມລູກເຕ໋າ
 • Crush ຍ່ອງ, ບົດ, ຕຳ
 • Slice ຊອຍ
 • Stir ຄົນ
 • Soak ແຊ່, ໝ່າ
 • Soak the sticky rice ໝ່າເຂົ້າໜຽວ
 • Stir-fry ຂົ້ວ
 • Deep-fry ຈືນ

ຊື່ອາຫານປະເພດຕ່າງໆ

 • Beef jerky or dried beef ຊີ້ນແຫ້ງ
 • Sweet steamed sticky rice parcels ເຂົ້າຕົ້ມ
 • Roasted eggplant dip ແຈ່ວໝາກເຂືອ
 • Roasted tomato dipping sauce ແຈ່ວໝາກເລ່ນ
 • Sweet and spicy Lao paste made with roasted chilies, pork skin, galangal and other ingredients. ແຈ່ວບອງ
 • Spicy vermicelli noodles salad ຕຳເຂົ້າປຸ້ນ
 • Spicy green bananas salad ຕຳໝາກກວ້ຍ
 • Luang Prabang style green vegetable stew ເອາະຫຼາມ
 • Grilled sticky rice seasoned with eggs ເຂົ້າປິ້ງ
 • Dried shredded pork ໝູຝອຍ
 • Spicy beef salad ລາບງົວ
 • Spicy pork salad ລາບໝູ
 • Shrimp paste chili dipping sauce ແຈ່ວກະປິ
 • Fermented fish spicy dip ແຈ່ວປາແດກ
 • Dried water buffalo skin ໜັງເຄັມ
 • Pork rind ຂຽບໝູ
 • Lao pickled mustard greens ສົ້ມຜັກກາດ
 • Pickled pork with pork skin ສົ້ມໝູ
 • Pickled fish ສົ້ມປາ

ລາຍຊື່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ

ລາຍຊື່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ ພ້ອມທັງເນື້ອທີ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງປ່າ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ (2017) ສປປລາວ ມີປ່າ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດມີ 24 ແຫ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 1. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູແດນດິນ 222,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.
 2. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳຫ້າ 222,400 ເຮັກຕາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.
 3. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກ່ານ 136,000 ເຮັກຕາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
 4. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ 170,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຫົວພັນ.
 5. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເລີຍ 150,000 ເຮັກຕາ ແຂວງ ຫົວພັນ/ຊຽງຂວາງ/ຫຼວງພະບາງ.
 6. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳຊຳ 70,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຫົວພັນ.
 7. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳປຸຍ 191,200 ເຮັກຕາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
 8. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ 70,000 ເຮັກຕາ ແຂວງວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 9. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ 200,000 ເຮັກຕາ ແຂວງວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ/ບໍລິຄຳໄຊ/ໄຊສົມບູນ.
 10. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ 169,000 ເຮັກຕາ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
 11. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ 150,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.
 12. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ – ນ້ຳເທີນ 353,200 ເຮັກຕາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ / ຄຳມ່ວນ.
 13. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ 82,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.
 14. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊ້າງແຫ່ 109,000 ເຮັກຕາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
 15. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງພູວຽງ 197,000 ເຮັກຕາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
 16. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ລະວິງ – ລະເວີນ 86,000 ເຮັກຕາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 17. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ 133,500 ເຮັກຕາ ແຂວງສາລະວັນ/ເຊກອງ.
 18. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊບັ້ງນວນ 150,000 ເຮັກຕາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ/ສາລະວັນ.
 19. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງຫົວສາວ 110,000 ເຮັກຕາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
 20. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊຽງທອງ 120,000 ເຮັກຕາ ແຂວງສາລະວັນ/ຈຳປາສັກ.
 21. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ 240,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຈຳປາສັກ/ອັດຕະປື.
 22. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງອຳພາມ 240,000 ເຮັກຕາ ແຂວງອັດຕະປື.
 23. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະປົດ – ປຸ່ງຈອງ 149,000 ເຮັກຕາ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
 24. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫິຜີ 87,350​ ເຮັກຕາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

English Idiom (Continue)

 1. Something is wrong ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ
 2. No matter what happen ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຊິເກີດຂື້ນກະຕາມ
 3. Please be considerate of others ກະລຸນາເກງໃຈຄົນອຶ່ນແດ່
 4. You should follow my words ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງຂ້ອຍ
 5. You are right ແມ່ນຄວາມເຈົ້າ, ເຈົ້າເວົ້າຖືກແລ້ວ
 6. So what’s why ເອີ ເປັນແບບນີ້ເອງ
 7. How’s work going? ວຽກງານເປັນແນວໃດແນ່
 8. Where have you been? ເຈົ້າໄປໃສມາ
 9. It’s up to you ແລ້ວແຕ່ເຈົ້າ
 10. It’s a deal ຕົກລົງຕາມນີ້ເດີ
 11. I love you not because of who you are, but because of who I am when I with you ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເພາະສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ ແຕ່ຮັກເພາະສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນ ເວລາທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຈົ້າ
 12. Get the ball rolling or let’s get the ball rolling ເລີ່ມເຮັດໄດ້ແລ້ວ, ເລີ່ມເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງໄດ້ແລ້ວ
 13. I am going to take it easy ຄືກັບ I am going to relax
 14. I am broke                         ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນຈັກກີບ
 15. Give me a hand or would you help me? ຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້ບໍ່
 16. In ages ຄືກັບ for a long time                               ເປັນເວລາຍາວນານ
 17. Be my guest! ສະບາຍ ສະບາຍ, ເຮັດໂຕແບບສະບາຍໆ
 18. Never cry for that person who doesn’t know the value of your tears ຈົ່ງຢ່າຮ້ອງໄຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່ານ້ຳຕາມຂອງເຈົ້າ
 19. The past cannot be changed, forgotten, edited or erased, it can only be accepted. ອາດີດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ລືມ, ແກ້ໄຂ, ລົບອອກໄປ ແລະ ເຮົາເຮັດໄດ້ແຕ່ພຽງຍອມຮັບມັນ
 20. She’s my type ສາວຄົນນັ້ນແມ່ນສະເປັກຂອງຂ້ອຍເລີຍ
 21. You should have told me ເຈົ້າໜ້າຊິບອກຂ້ອຍກ່ອນ
 22. Sooner or later she must be mine ບໍ່ຊ້າກະໄວລາວຕ້ອງເປັນຂ້ອງຂ້ອຍ
 23. You’re perfect for each other ເຈົ້າສອງຄົນເໝາະສົມກັນຫຼາຍ
 24. What did I do wrong? ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງຜິດ?
 25. I didn’t want this to happen ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢາກໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນ
 26. I had goosebumps ຂ້ອຍຂົນລຸກເລີຍ
 27. You read my mind ເຈົ້າຮູ້ໃຈຂ້ອຍເນາະ
 28. If I were you, I wouldn’t do that ຖ້າຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຊິບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ
 29. Your face rings a bell. Have I seen you before? ໜ້າເຈົ້າຄຸ້ນໆ ເຮົາເຄີຍພົບກັນມາກ່ອນບໍ່
 30. It’s just a pie in the sky ມັນເປັນພຽງແຕ່ຝັນລົມໆແລ້ງໆເທົ່ານັ້ນ
 31. I made it ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ແລ້ວ
 32. She is down to earth ລາວເປັນຄົນບໍ່ຖືໂຕ
 33. I can’t stand anymore ຂ້ອຍທົນຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ແລະ
 34. I am sick of it ຂ້ອຍເບື່ອມັນແຮງແລ້ວ
 35. There’s no such thing as a free lunch ຂອງຟຣີບໍ່ມີໃນໂລກ
 36. God helps those who help themselves ຕົນເປັນທີ່ເພິ່ງແຫ່ງຕົນ
 37. Now you’re talking! ເວົ້າແນວນີ້ຈຶ່ງເປັນຕາຟັງແດ່
 38. I hear what you say ຮູ້ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫລາຍ
 39. Lay it out straight ເວົ້າຕົງໆ