ການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເມນບອດ

ການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເມນບອດ

ອາການເສຍທີ່ເກີດຈາກເມນບອດນັ້ນເປັນບັນຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງແກ້ໄຂຍາກ ແລະ ເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດ ເນື່ອງຈາກມີອຸປະກອນຫລາຍໂຕເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອເມນບອດມີບັນຫາມັກຫາສາເຫດບໍ່ຄ່ອຍພົບ. ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບິ່ງອຸປະກອນຕົວອຶ່ນຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າອາການເສຍຈະເກີດຈາກເມນບອດນັ້ນມີຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະນຶກເຖິງໄດ້. ສຳຫລັບອາການເສຍຂອງເມນບອດຈະຄ້າຍຄືກັບອາການເສຍຂອງອຸປະກອນຕົວອຶ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງບູດບໍ່ຂື້ນ, ຈໍພາບມືດ ສ່ວນໃຫຍ່ສາເຫດນ່າຈະເກີດຈາກຈໍພາບ ແລະ ຮາດດິດຫຼາຍກວ່າ. ຫຼາຍຄົນມັນວິເຄາະວ່ານ່າຈະເກີດກັບ Ram ຫຼືບໍ່ກໍ່ CPU ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວຫາກເມນບອດເສຍ ເຄື່ອງກໍ່ບໍ່ສາມາດບູດໄດ້.

­      ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຂົ້ວຕໍ່ຕ່າງໆ ເທິງເມນບອດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ຂົ້ວຕໍ່ສາຍແພກັບ Hard Disk, ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຈາກ Power Supply ກັບ Mainboard ເປັນຕົ້ນ.

­      ກວດສອບການຕິດຕັ້ງຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເທິງເມນບອດໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: Ram or Card ຕ່າງໆເທິງເມນບອດໃຫ້ແໜ້ນ.

­      ກວດສອບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເທິງອຸປະກອນເມນບອດເຊັ່ນ: ພັດລົມຊິບເຊັດ, ພັດລົມພາວເວີຊັບພຣາຍ ຫຼື ພັດລົມເສີມຕົວອຶ່ນໆ ວ່າຍັງທຳງານດີຫຼືບໍ່.

­      ກວດສອບການເຊັກຈຳເປີ ແລະ ດິບສະວິດເທິງເມນບອດວ່າກຳນົດຄ່າຕ່າງໆ ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນເມນບອດ ລຸ້ນເກົ່າໆ…

­      ກວດສອບກຳນົດຄ່າໃນໄບອອສວ່າມີການກຳນົດຄ່າຕ່າງໆຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຫຼືບໍ່.

­      ກວດສອບຖ່ານແບດເຕີຣີເທິງເມນບອດວ່າໝົດແລ້ວຫຼືຍັງ ຖ້າໝົດແລ້ວໃຫ້ປ່ຽນຖ່ານໃໝ່.

­      ຫາກເມນບອດຖາມພາສເວີດ ຫາກບໍ່ຈື່ ໃຫ້ທຳການ clear Bios ໂດຍຖອດ jumper ໄປສຽບທີ່ຂາ Clear Bios (ເບິ່ງປື້ມຄູ່ມືເມນບອດ) ຫຼື ຈະຖອດຖ່ານ Battery ອອກມາປະໄວ້ຄາວໜຶ່ງ ແລ້ວໄປສຽບເຂົ້າໃໜ່ກໍ່ໄດ້.

­      ກວດສອບອຸປະກອນ hardware ທີ່ຕິດຕັ້ງວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເມນບອດຫຼືບໍ່ ບາງຄັ້ງຫາກຜູ້ໃຊ້ຊື້ອຸປະກອນລຸ້ນໃໝ່ໆ ມາເມນບອດຕົວເກົ່າຈະບໍ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ ໃຫ້ທຳການອັບເດສໄບອອສເພື່ອໃຫ້ເມນບອດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນສາມາດຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນໃໝ່ໆໄດ້.

ຫາກໄດ້ກວດສອບຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວຍັງບໍ່ພົບບັນຫາກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ: ເມນບອດເສຍ ໃຫ້ເຊັກເບິ່ງວ່າມີກະແສໄຟລັດວົງຈອນ ຫຼື ເມນບອດຊອດຫຼືບໍ່ ໂດຍກວດສອບແທ່ນຮອງນ໋ອດ ຫຼື ມີວັດຖຸອັນອຶ່ນທີ່ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ແອບແຟງຢູ່ເທິງເມນບອດ ຫຼື ບໍ່ ຊຶ່ງບັນຫາທີ່ພົບຢູ່ເລື້ອຍທີ່ສຸດຄື: ເມື່ອຜູໃຊ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງເມນບອດແລ້ວ ລືມນອດຄ້າງຢູ່ເທິງເມນບອດເມື່ອມີກະແສໄຟເຂົ້າ ສະຫຼຸບ: ການທີ່ຈະຮູ້ວ່າເມນບອດເສຍຕ້ອງມີການທົດສອບຄື: ນຳເມນບອດຕົວໃໝ່ມາທົດສອບ.

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ບົດທີ 01 ຫຼັກການບໍລິຫານເບື້ອງຕົ້ນ

ບົດທີ 02 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 03 ການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ

ບົດທີ 04 ການວິເຄາະໜ້າວຽກ

ບົດທີ 05 ການຊອກຫາ ແລະຄັດເລືອກ

ບົດທີ 6.1 ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນ

ບົດທີ 6.2 ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ບົດທີ 6.3 ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ບົດທີ 07 ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ

 

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ສອນໂດຍ ອ.ຈ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ

ບົດທີ 08 ການພັດທະນາບຸກຄົນ

ບົດທີ 09 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 10 ທັດສະນະແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ບົດທີ 11 ການບໍາລຸງຮັກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 12 ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບົດທີ 13 ການຕິດຕໍ່ຊື່ສານ

ບົດທີ 14 ການອອກຈາກວຽກຫຼືພົ້ນຈາກວຽກ

ບົດທີ 15 ສາຍພົວພັນແຮງງານ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ຫົວບົດສອບເສັງວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

click to download

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 1998-99     (Word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 1998-99 (PDF)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2000-2001 (word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2000-2001 (pdf)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2002-03 (word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2002-03 (pdf)

ບົດຮຽນວິຊາການຕະຫຼາດ

ບົດຮຽນວິຊາການຕະຫຼາດ

ສອນໂດຍ: ອ.ຈ ຈັນສະໄໝ ດາຫຼວງ

lesson 1

lesson 2

lesson 3

lesson 4

lesson 5

lesson 6

lesson 7

lesson 8

lesson 9

lesson 10

ຮູບແບບພຶດຕິກຳຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ