ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ບົດທີ 01 ຫຼັກການບໍລິຫານເບື້ອງຕົ້ນ

ບົດທີ 02 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 03 ການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ

ບົດທີ 04 ການວິເຄາະໜ້າວຽກ

ບົດທີ 05 ການຊອກຫາ ແລະຄັດເລືອກ

ບົດທີ 6.1 ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນ

ບົດທີ 6.2 ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ບົດທີ 6.3 ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ບົດທີ 07 ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ

 

ວິຊາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ສອນໂດຍ ອ.ຈ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ

ບົດທີ 08 ການພັດທະນາບຸກຄົນ

ບົດທີ 09 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 10 ທັດສະນະແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ບົດທີ 11 ການບໍາລຸງຮັກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບົດທີ 12 ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບົດທີ 13 ການຕິດຕໍ່ຊື່ສານ

ບົດທີ 14 ການອອກຈາກວຽກຫຼືພົ້ນຈາກວຽກ

ບົດທີ 15 ສາຍພົວພັນແຮງງານ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ຫົວບົດສອບເສັງວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

click to download

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 1998-99     (Word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 1998-99 (PDF)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2000-2001 (word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2000-2001 (pdf)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2002-03 (word)

ຂະໜານຕອບຫົວບົດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າ ມ.ຊ ສົກຮຽນ 2002-03 (pdf)

ບົດຮຽນວິຊາການຕະຫຼາດ

ບົດຮຽນວິຊາການຕະຫຼາດ

ສອນໂດຍ: ອ.ຈ ຈັນສະໄໝ ດາຫຼວງ

lesson 1

lesson 2

lesson 3

lesson 4

lesson 5

lesson 6

lesson 7

lesson 8

lesson 9

lesson 10

ຮູບແບບພຶດຕິກຳຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ