ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີ

I. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້

 • ການບັນຊີປະກົດຕົວຂື້ນປະມານ 3500 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ ແຕ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນປະມານ 3000 ປີກ່ອນ ຄ.ສ ສະໄໝອີຢິບບູຮານ ພົບຫລັກຖານຂົດບັນທຶກຊັບສິນໃນຄັງຫລວງ, ມີການປົກຄອງເປັນເຂດ ແລະ ເຮັດລາຍງານຊັບສິນໃຫ້ມະຫາກະສັດຮັບຮູ້
 • ກ່ອນສະຕະວັດທີ IV ສະໄໝໂລມັນ ໄດ້ພົບຫລັກຖານການບັນທຶກລາຍການໄວ້ທັງສອງດ້ານ ຄ້າຍຄືບັນຊີຄຼ່, ມີການເກັບພາສີອາກອນ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ລາຊະດອນສະແດງຖານະທາງການເງິນຕໍ່ລັດ ແລະ ການບັນຊີຄຼ່ ກໍ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ແລະ XV ໃນປະເທດອີຕາລີ.
 • ຫລັການບັນຊີຄຼ່ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດນັ້ນເກີດຂື້ນໃນປີ ຄ.ສ 1340 ນັ້ນຄື: ບັນຊີໃຫຍ່ແມ່ຣີ ຂອງຊາວເມືອງເຈນົວ  ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນບັນຊີຄຼ່ທີ່ສົມບຸນແບບທີ່ສຸດ.
 • LUCA PACIOLI (ລູກາ ປາຊີໂອລີ) ເກີດທີ່ປະເທດອີຕາລີ ໃນປີ ຄ.ສ 1447 ເປັນນັກຄະນິດສາດ ແລະ ເປັນ ອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ
 • ໃນປີ ຄ.ສ 1494 ທີ່ເມືອງເວນິສ ໄດ້ຈັດພິມຜົນງານຊູດທໍາອິດກ່ຽວກັບບັນຊີຊື່: Summa de Arithmetica, Geometria, protortioni et proportinonlita ຫລື ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂອງ ໍ່ Summa de Arithmetica” ເປັນປື້ມຄະນິດສາດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໄປໃນເອີຣົບ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖຸິງການບັນຊີໃນປະເທດ ອີຕາລີ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັບທາງການບັນຊີວ່າ: ເດບິໂຕ (Debito) ໝາຍເຖິງ ການເປັນໜີ້ ແລະ ເຄຣດິດໂຕ (Credito) ໝາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອຖື.

 

ການປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ຫລັງຈາກເຮົາໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີເຮົາແລ້ວ……ການປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ຖືວິທີ ເຄື່ອງຄອມພິວຕີຈະບໍ່ຄືກັບເຄື່ອງໄຟຟ້າອຶ່ນໆ ທີ່ສາມາດປິດສະວິດໄດ້ທັນທີ ຊຶ່ງເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຄຮິກປຸ່ມ START
 2. ຄຣິກປຸ່ມ SHUT Down ເມື່ອກົດປຸ່ມ Shut down ແລ້ວ Windows 7  ຈະປິດໂປຣແກຣມທີ່ເປີດທັງໝົດ ແລະ ຈະປິດເຄື່ອງ……ແຕ່່ຖ້າປິດເຄື່ອງໂດຍບໍ່ Shut down ອາດເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີິ ຫລື ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.

ການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມ

ການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມລະຫວ່າງ ພາສາໄທ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແຕ່ປົກກະຕິຂອງການຕິດຕັ້ງ Windows 7 ຈະຍັງບໍ່ສາມາດປ່ຽນພາສາໄດ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນ.

ວິທີຕັ້ງຄ່າເພື່ອໃຫ້ສາມາດສັບຫລັບປ່ຽນພາສາໄດ້ ກົດການກົດປຸ່ມ ~ ເພື່ອປ່ຽນພາສາ

 1. ຄຣິ້ກທີ່ Start Menu ແລ້ວເລືອກ CONTROL PANEL  ສັງເກດຕາມຮູບໄດ້.                                                                                                                          kk1
 2. ຫລັງຈາກເຂົ້າເຖິງ CONTROL PANEL ແລ້ວໃຫ້ກົດ Change keyboards or other input methods                                                                          kk2
 3. ໃຫ້ກົດ Chang keyboards and other language……………..ຈາກນັ້ນກົດ Change keyboard                                                                                                  kk3
 4. ໃນໜ້າຕ່າງ Text Services and Input Language ເປັນໜ້າຈໍທີ່ໃຊ້ກໍານົດຄ່າຂອງແປ້ນພິມ ແລະ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອຶ່ນໆ…..ເຮົາສາມາດເພີ່ມພາສາໄດ້ໂດຍ ການກົດປຸ່ມ ADD                                                                                                                                                                                                                           kk4
 5. ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້…..ເມື່ອຢາກປ່ຽນພາສາ….ຄຣິ້ກທີ່ Advanced Key Setting ແລ້ວຄຣິ້ກທີ່ Between Input Language ແລະ Change key Sequence…..ຕາມລໍາດັບ  ຈາກນັ້ນຈະປະກົດໜ້າຈໍ Change Key Sequence ໃນຫົວຂໍ້ Switch Input Language ໃຫ້ຄຣິກທີ່ Grave Accent (‘) ແລ້ວກົດປຸ່ມ OK ຖືວ່າເປັນການສໍາເລັດ……                                                                                                                                                                                 kk5

ການຕິດຕັ້ງ Windows 7

ໃນກໍລະນີເຄື່ອງມີບັນຫາ…….ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວຣັສເຂົ້າ, ມີບັນຫາດ້ານຊອບແວເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຄ້າງ, ບໍສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໄດ້  ກະລຸນາໃຫ້ລົງວິນໂດໃໝ່ດີກວ່າ…ຖ້າຫາກແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຖືວ່າດີໄປ.  ສໍາລັບການລົງ Windows 7 ມີວິທີການດັ່ງນີ້:

 1. ເອົາແຜ່ນວິນໂດ Windows 7 ເຂົ້າໃນ DVD ຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ ຣິດສະຕາດເຄື່ອງໃໝ່ (Restart or Boot) ເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນບູດເຂົ້າ DvD. ປົກກະຕິແລ້ວການເຂົ້າໄປຕັ້ງໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາບູດ ຊີດີ, ດີວີດີ…..ຄື້: 1. ໃຫ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າ BIOS ເສຍກ່ອນ, 2 ກົດຄີບອດ ຫລື ແປ້ນພິມ ເພື່ອໃຫ້ມີນູ ເພື່ອເລືອກບູດ….ໃນທັງ 2 ວິທີນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂື່ນກັບລຸ້ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງ
 2. ຫລັງຈາກບູດດ້ວຍແຜ່ນ windows 7 ຈະປະກົດຂື້ນໜ້າຈໍຕາມພາບ ໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະໂຫລດຟຣາຍສໍາເລັດ…ຈະເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປ.         01
 3. ຫລັງຈາກ windows 7 ໂຫລດຟຣາຍທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກະລຸນາລໍຖ້າອີກຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ                                                                            02
 4. Windows ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ພາສາ ແລະ ແປ້ນພິມໃຫ້ເລືອກຄື: ຫ້ອງທີ 1 ໃຫ້ເລືອກເປັນພາສາອັງກິດ, ຫ້ອງທີ 2 ໃຫ້ເລືອກເວລາ ຈະເລືອກພາສາລາວ ຫລື ໄທກໍ່ໄດ້……..ຫ້ອງທີ 3 ພາສາມາເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ  …………………..ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ NEXT ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.03
 5. ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ກົດປຸ່ມ INSTALL ເພື່ອເລື່ມການຕິດຕັ້ງ Windows 7                            04
 6. ລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ໂປຣແກຣມ…..ອ່ານລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ຄຣິກ I ACCEPT THE LICENSE TERMS ແລ້ວກົດປຸ່ມ NEXT ຕາມລໍາດັບ.                                                                                                                                                                                                                               05
 7. ເລືອກ CUSTOM (ADVANCED)                                                                                                                                                                                                 061
 8. ຄຣິ້ກ NEXT ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ………ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການແບ່ງ PARTITION ຫລື້ FORMAT HDD ໃຫ້ເລືອກ DRIVE OPTIONS                             07
 9. ເມື່ອມາເຖິງຂັ້ນຕອນນີ້….ໃຫ້ລໍຖ້າຢ່າງດຽວ ຈົນກວ່າຈະກ໋ອບປີ້ຟຣາຍສໍາເລັດແລ້ວ ໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.                                                                                 08
 10. ຖ້າເຫັນໜ້າຈໍນີ້ສະແດງວ່າການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ………………….ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕັ້ງ USER NAME ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃຫ້ພິມໃນຫ້ອງທີ່ກໍານົດ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ກົດປຸ່ມ NEXT                                                                                                                                                                                                                        09
 11. ໃຫ້ພິມລະຫັດ KEY PRODUCT ຖ້າເປັນ WINDOWS ຂອງແທ້…………ຖ້າບໍ່ແມ່ນວິນໂດຂອງແທ້ ໃຫ້ກົດໝາຍຕິກໃສ່ Automatically activate when I am online                                                                                                                                                                                                                                      10
 12. ມາເຖິງຂັ້ນຕອນນີ້….ມີຕົວເລືອກໃຫ້ເລືອກ ຊຶ່ງແຕ່ລະຕົວເລືອກມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ:                                                                                                               Use Recommended Setting : ຕິດຕັ້ງລາຍການອັບເດດຕ່າງໆ……ທີ່ Microsoft ແນະນໍາ ຕົວເລືອກນີ້ຈະເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະກໍານົດຄ່າ          ຄວາມປວດໄພແນວໃດ.                                                                                                                                                                                                                  Install important updates only: ຕິດຕັ້ງສະເພາະລາຍການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ.                                                                                                   Ask me later: ບໍ່ຕິດຕັ້ງຫຍັງເລີຍ ແລະ ໃຫ້ Windows 7 ສອບຖາມທ່ານພາຍຫລັງ (ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກໂຕນີ້) ຖ້າເປັນວິນໂດຂອງປອມເລືອກໂຕນີ້ກະໄດ້, ແຕ່ ຖ້າເປັນວິນໂດຂອງແທ້ໃຫ້ເລືອກ USE Recommended Setting                                                                11
 13. ເລືອກ time zones ແລະ ຕັ້ງວັນທີ ເວລາ ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ Next                                                                                                                              12
 14. ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະສໍາເລັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການຕິດຕັ້ງວິນໂດ 7                                                                                                                                               13

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ………….ເກີດມີຄວາມຜິດພາດປະການໃດກໍ່ຂໍໂທດຂໍອະໄພມາຍັງຜູ້ອ່ານດ້ວຍ…ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງວິນໂດ 7…..ອັນໃດຂາດຕົກບົກຜ່ອງກໍ່ຂໍອະໄພ ດ້ວຍ….

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງ Windows 7

              ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງ Windows 7 ໄດ້ ຫລື ບໍ່ນັ້ນ ຂື້ນກັບສະເປັກຂອງເຄື່ອງວ່າຮັບໄດ້ຫລື ບໍ່ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສະເປັກຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສໍາລັບ Windows 7.

ເປັກຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສໍາລັບ Windows 7.

 • ຊີພີຢູ (CPU) 1 gigahertz (GHZ) ຫລື ສູງກວ່າ.
 • ແຣັມ (RAM) 1 gigabyte (GB) ສໍາລັບ ລຸ້ນ 32 bit ຫລື 2 gigabyte (GB) ສໍາລັບລຸ້ນ 64 bit
 • ພື້ນທີ່ວ່າງຂອງ Hard Disk Drive (HDD) ສໍາລັບ ລຸ້ນ 32 bit 20 gigabyte (GB) ຂື້ນໄປ ແຕ່ປະມານ 16 GB ກໍ່ໃຊໄດ້.   40 GB ສໍາລັບລຸ້ນ 64 bit ຫຼື ຫລາຍກວ່ານັ້ນກໍ່ຍິງດີ……….

ນອກຈາກຈະມີອຸປະກອນອຶ່ນແລ້ວ….ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານເຊັ່ນ: Sound Card (ກາດສຽງ), (Mornitor CArd) ແລະ ກາດ ອື່ນໆ…..

ການເຂົ້າຫາ BIOS

ສໍາຫລັບການເຂົ້າຫາ BIOS ໂດຍການໃຊ້ຄີບອດສໍາລັບລຸ້ນຕ່າງໆກົດມີດັ່ງ:

 1. ກົດປຸ່ມ Del = ສໍາລັບ Main Board ລຸຸ້ນ, MB Asus, MB ECS, MB Gigabyte
 2. ກົດປຸ່ມ F2 = ສໍາລັບ Main Board ລ້ນ MB Asrock, Acer, Dell, HP, Asus………
 3. ກົດປຸ່ມ F10 = ສໍາລັບ Main Board Compaq, Sony……..
 4. ກົດປຸ່ມ Alt + CTRL + ESC = ສໍາລັບ Mainboard ລຸ້ນ Toshiba…

ເພື່ອຢາກໃຫ້ BIOS ຄ້າງຕອນເປີດເຄື່ອງໃຫ້ກົດ ປຸ່ມ Pause Break ເພື່ອໃຫ້ມັນຢຸດ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ມັນດໍາເນີນຕໍ່ຕ້ອງກົດປຸ່ມ Pause Break ອີກ.

ສໍາລັບການເຂົ້າຫາ BIOS ກໍ່ມີວິທີທີ່ແຕ່ງຕ່າງກັນໄປ…..ເພາະສະນັ້ນ ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ອອກມາໃໝ່ ກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍ…

Windows 7 ໃນລຸ້ນຕ່າງໆ

Windows 7 ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກັບການທໍາງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະຄວາມໄວໃນການ ເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກໂໝດ sleep ລວມທັງຄວາມໄວໃນການຈັດທໍາກັບຄວາມຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນ USB ທີ່ເຮົາສຽບເຂົ້າໄປໄວ້ໄວຍິ່ງຂື້ນ.

64 bit support

Windows 7 ເກືອບທຸກລຸ້ນ Home Starter ສາມາດເຮັດວຽກໃນໂໝດ 64 bit ໄດ້

(ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈະຣັນໂໝດ 64 ບິດໄດ້ ຕ້ອງມີໜ່ວຍປະມວນຜົນ 64 ບິດເຊັ່ນດຽວກັນ)

windows 7 ທັງໝົດມີ 5 ລຸ້ນດັ່ງນີ້:

 1.  Windows 7 Starter:                                                                                                                    ລຸ້ນນີ້ເປັນລຸ້ນທີ່ຮຽບງ່າຍທີ່ສຸດ   ເຫດຜົນທີ່ງ່າຍ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຕັດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ອອກໄປຫລາຍພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກເປັນລຸ້ນທີ່ອອກມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.
 2. Windows 7 Home Premium:                                                                                                      ລຸ້ນນີ້ເປັນລຸ້ນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃນບ້ານ ຈື່ງເນັ້ນທາງດ້ານຄວາມບັນເທິງເປັນຫລັກ ຄຸນສົມບົດທົ່ວໆ ໄປ ກໍ່ຄືກັບ Windows 7 ອື່ນໆ ແຕ່ຈະຖືກຕັດຄວາມສາມາດບາງໂຕອອກໄປ.
 3. Windows 7 Professional:                                                                                                     ລຸ້ນນີ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານຂ້ອນຂ້າງຈະຊໍານານ ເພາະວ່າມີເຄື່ອງມືໃຫ້ໃຊ້ຫລາຍກວ່າ windows 7 Home Premium ເຊັ່ນເຄື່ອງມືທາງດ້ານເນັດເວີກ, ເຄື່ອງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສໍາຮອງຂໍ້ ມູນ.
 4. Windows 7 Ultimate:                                                                                                              ລຸ້ນນີ້ເປັນລຸ້ນເຕັມຂອງ Windows 7 ຄຸນສົມບັດທຸກຢ່າງ ມີເຄື່ອງມືທຸກເຄື່ອງໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່
 5. Windows 7 Enterprise:  ເໝາະສໍາຫລັບຜູ້ໃຊ້ງານປະເພດອົງກອນ.

Windows-7-Ultimate-Home-Premium-Home-Basic-Starter-Enterprise-Professional-Collectionsເພາະສະນັ້ນ, ທຸກໆ ທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງວິນໂດ ຫລື ຕິດຕັ້ງວິນໂດ ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະຕິດຕັ້ງອັນໃດດີ….